Mala cijena za veliku havariju automobila

0
1137

Ako se dogodi kvar na bilo kojem mjestu u vozilu, posljedice ?e osjetiti svi serijski povezani dijelovi. Ovisno o scenariju kvara, mogu? je potpun gubitak ili djelomi?an gubitak funkcionalnosti cijelog sklopa, a u ekstremnim situacijama i automobila.

Koliko ste puta odugovla?ili s izmjenom ulja u motoru? Ili razvodnog remena? Mijenjate li ko?ne plo?ice na vrijeme i koliko se uop?e vodite preporukama proizvo?a?a o na?inu održavanja vozila i servisnim intervalima? U prvih nekoliko godina na to nas obvezuju jamstveni uvjeti, no nakon toga postajemo skloniji tražiti alternativne i jeftinije na?ine održavanja. Kakve ?e to posljedice imati po vozilo i njegovu pouzdanost u velikoj mjeri ovisi o tome koliko slobodno tuma?imo zahtjeve proizvo?a?a. Bilo za izvo?enjem radova redovitog ili izvanrednog održavanja, bilo za uporabom originalnih ili barem dijelova koji svojom kvalitetom odgovaraju originalnim.

Osim toga, u jednom složenom tehni?kom sustavu kakav je automobil, pouzdanost je rezultat na?ina povezivanja svih sklopova, podsklopova i dijelova u cjelinu. Serijska veza je ?esto neizbježna, a ima jednu vrlo neugodnu nuspojavu. Ako se dogodi kvar na bilo kojem mjestu u lancu, posljedice ?e osjetiti svi serijski povezani dijelovi. Ovisno o scenariju kvara, mogu? je potpun gubitak ili djelomi?an gubitak funkcionalnosti cijelog sklopa, a u ekstremnim situacijama i vozila.

U praksi govorimo o havarijama motora ili nekog od njegovih skupih dijelova kojih je na suvremenim motorima sve više. Po?evši od turbopunja?a, injektora, visokotla?ne pumpe goriva pa sve do katalizatora i DPF filtra. Glavobolja je tim ve?a ako se utvrdi kako je kvar prouzro?io znatno jeftiniji, serijski vezani dio koji zbog našeg ili nemara servisera nije pravodobno zamijenjen. Na nekim se dijelovima jednostavno ne isplati štedjeti.

Dio: razvodni remen/lanac

Mogu?a posljedica: havarija motora

Ovo je jedan od najo?iglednijih primjera kako dio vrijedan samo nekoliko stotina kuna može prouzro?iti štetu koja iznosom može premašivati vrijednost vozila. Remen ne preska?e ?esto, no kad presko?i, motor izlazi iz faze zbog ?ega može do?i do sudaranja klipova i ventila, deformacija radilice, pa ?ak i koljenastog vratila. Proizvo?a?i za remen propisuju intervale zamjene i njih se treba pridržavati. ?ak i ako ne prelazite veliki broj kilometara, remen vremenom stari i gubi prvobitna svojstva zbog ?ega se mijenja preventivno, obi?no svakih pet godina. U kompletu je, u ve?ini slu?ajeva, potrebno promijeniti i pumpu rashladne teku?ine jer ako se ona pokvari, cijeli postupak se mora ponoviti. Lanac se obi?no smatra pouzdanijim rješenjem i uglavnom ne zahtijeva održavanje, no oprez svakako. Zbog uvjeta uporabe vozila ili loše izvedbe lanca može do?i do njegova rastezanja i ošte?enja, a time i preskakanja. Važno je osluškivati motor i na redovitim servisima kontrolirati stanje lanca.

Dio: filtar ulja

Mogu?a posljedica: kvar sustava za varijabilno upravljanje ventilima

O važnosti izmjene ulja ne treba trošiti previše teksta. Ipak, nije opravdano strahovati odmah nakon prekora?enja servisnog intervala. Ve?i problem može biti filtar ulja posebno ako je rije? o proizvodu upitnog podrijetla i kvalitete. Prije svega, ?estice koje filtar treba zaustaviti imaju promjer manji od 5 ?m. Da bi imao takvu mogu?nost, filtar–papir mora biti izra?en od finih vlakana jer u protivnom može do?i do abrazivnog djelovanja ulja na motor. Drugi problem je što zbog ušteda proizvo?a?i proizvode filtriraju?e elemente samo od celuloznih vlakana bez sintetskih vlakana kao oja?ala. Ako uz to filtar–papir nije otporan na izloženost visokim temperaturama i tlaku, vremenom može do?i do njegova raspadanja i kontaminiranja ulja komadi?ima papira. To je otprilike kao kad krvni ugrušak krene krvotokom. Samo je pitanje koji ?e organ otkazati. Me?u prvima na udaru su osjetljivi dijelovi sustava za promjenjivo upravljanje ventilima koji je sve ?eš?e neizostavan dio na modernim benzinskim motorima.

Dio: termostat

Mogu?a posljedica: za?epljen DPF i izmjena DPF-a

Filtar ?estica je danas neizostavan dio sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova kod dizelskih motora neophodan za ispunjenje Euro 5 i Euro 6 normi. S obzirom na ograni?eni kapacitet DPF-a, predvi?ena je njegova regeneracija. Jedan dio regeneracije obavlja se konstantno, no ono što voza?i primje?uju jest periodi?ka regeneracija koju pokre?e centralna regulacijska jednica motora. Koliko ?esto ovisi o na?inu uporabe vozila, tj. o profilu vožnje. Konkretno, što je udio gradske vožnje s ?estim stajanjima ve?i, to su regenracije ?eš?e. U otežanim uvjetima vožnje regeneracija se pokre?e svakih 500 km ili ?eš?e. Me?utim, da bi se pokrenula regeneracija, moraju biti ispunjeni odre?eni preduvjeti. Prije svega, u rezervoaru mora biti biti dovoljno goriva, brzina vozila mora biti konstantna i izme?u 60 i 100 km/h te, možda najvažnije, temperatura rashladne teku?ine motora mora biti odgovaraju?a, naj?eš?e ona radna. I tu dolazimo do problema. Zbog neispravnog termostata rashladna teku?ina nikad ne?e dosti?i traženu temperaturu uslijed ?ega regulacijska jedinica motora ne?e pokrenuti regeneraciju. Nakon velikog broja prije?enih kilometara do?i ?e do za?epljenja DPF-a u toj mjeri da pomo?i može jedino zamjena novim. Dodatni problem je što moderni automobili u sve manjem broju imaju pokaziva? rashladne teku?ine motora pa osim pregledom u servisu ne postoji na?in kako utvrditi grije li se motor tijekom vožnje na radnu temperaturu ili ne. Primijetite li da vam izostaje regeneracija iako vozite otvorenom cestom, svakako posjetite servis.

Dio: cijev za dovod i odvod ulja za podmazivanje turbopunja?a

Mogu?a posljedica: uzastopne havarije turbopunja?a

Turbopunja? je vrlo korisna, no osjetljiva spravica te zahtijeva prikladno opho?enje, kako tijekom eksploatacije, tako i zamjene. Ovakve su štete uglavnom posljedica propusta mehani?ara i možete ih sprije?iti jedino ako ste dobro informirani. Naime, prilikom zamjene turbopunja?a neophodno je, izme?u ostalog, zamijeniti cijevi za dovod i odvod ulja za podmazivanje. Te su cijevi izložene visokim temeperaturama i u njima se vremenom stvaraju naslage ulja koje smanjuju popre?ni presjek, a time i opskrbu ležaja turbopunja?a s uljem. Ako se ne zamijene, novi turbopunja? ?e se vrlo brzo suo?iti s nedostatnim podmazivanjem i na kraju ponovnim kvarom. Intervali u kojima se pojava dogodi su obi?no kratki, samo nekoliko tisu?a kilometara, pa ako niste iz korijena promijenili svoj na?in vožnje odgovorne za ponovljeni kvar turbopunja?a, pomo? treba potražiti u servisu.

Dio: brtva glave motora

Mogu?a posljedica: hidrauli?ki udar u motoru

Najvažnija brtva cijelog motora ima nekoliko zadataka. Sprije?iti prodor plinova izgaranja, prodor rashladne teku?ine, prodor ulja i sprije?iti me?usobno miješanje rashladne teku?ine i ulja. Dotrajalost brtve glave motora manifestira se na nekoliko na?ina. Gubitkom snage motora uslijed pada kompresije, bijelim ispušnim plinovima uslijed izgaranja ulja, pristutnoš?u ispušnih plinova u rashladnom sustavu motora, kapanjem ulja i/ili rashladne teku?ine itd. Zanemarivanje bilo kojih od navedenih simptoma može dovesti do raspada brtve glave motora pri ?emu rashladna teku?ina ili ulje mogu prodrijeti u komoru za izgaranje. Kako su, za razliku od plinova, teku?ine nestla?ive, ova pojava može u motoru izazvati hidrauli?ki udar, tj. naglo zaustaviti kretanje klipa. Najve?e štete nastaju ako se to dogodi tijekom kretanja vozila. Iskrivljuju se klipnja?e, uništavaju ležajevi, a mogu se oštetiti glava i blok motora. Drugim rije?ima, cijeli motor. Sama brtva nije skupa, no zamjena uklju?uje skidanje glave motora, za što je kod nekih modela potrebno i po 8 sati, pa vrijednost cijelog popravka nije zanemariva. Barem dok se ne stavi u kontekst vrijednosti cijelog motora.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com