Novi Renault Austral: dodir koji ?e vas se dojmiti

0
2382
E4 VERSION - DASHBOARD

Tajna Australove jedinstvene unutrašnjosti krije se u pomno biranim teksturama i materijalima, detaljno ispitanima u tajnim laboratorijima Renaultova tehnološkog centra u Guyancourtu (šire podru?je Pariza). Upravo ondje Carla, kemi?arka po struci i voditeljica panela za senzorsko ocjenjivanje pri Renaultu, sura?uje sa skupinom ocjenjiva?a koji brinu da materijali kojima se oblaže unutrašnjost vozila budu baš onakvi kakvi trebaju biti. Kako bi ugodili najrazli?itijim zahtjevima kupaca, bez obzira na to je li rije? o upravlja?u, naslonima za ruku ugodnima na dodir, udobnim sjedalima ili savršeno ispunjenoj oblozi armaturne plo?e, ocjenjiva?i upotrebljavaju neobi?an mjerni ure?aj koji je u jednakoj mjeri originalan i pouzdan: ljude. Od osjetila do znanosti – upoznajte osobu zaduženu za jedinstveni sustav mjerenja.

U laboratorijima smještenima u Tehnološkom centru u Guyancourtu nalazi se mala soba namijenjena ispitivanju unutrašnjosti budu?ih Renaultovih vozila. Hrpe tkanine i uzoraka, položene na ispitni stol, ondje ?ekaju da budu procijenjene. Najrazli?itiji materijali, bili oni tvrdi ili meki, ljepljivi ili suhi, nježni ili grubi, klasificiraju se na temelju dvanaest kriterija uz pomo? ure?aja Sensotact koji je Renault razvio još 2004. Taj je ure?aj igrao klju?nu ulogu u odabiru materijala koji ?e zamijeniti kožnate obloge upravlja?a novog Australa, kao i odabiru materijala kojima ?e biti obložena sjedala, armaturna plo?a i naslon za ruku.

Sensotact: osjetila i znanstvena preciznost

Rad na osjetilnoj kvaliteti materijala u unutrašnjosti od klju?ne je važnosti za op?i dojam kvalitete vozila. Veza izme?u vozila i voza?a po prirodi je vrlo taktilna: gotovo svime u vozilu upravljamo uz pomo? ruku i prstiju. Fizi?ki kontakt igra važnu ulogu u osiguravanju savršenog iskustva vožnje i upravo je zato važno da uvijek bude ugodan. U kojoj su mjeri dodirne površine u vozilu (npr. upravlja?, armaturna plo?a, ru?ica mjenja?a, naslon za ruku, ru?ice vrata) uskla?ene sa specifikacijama, procjenjuju ocjenjiva?i uz pomo? Renaultova alata za senzori?ku analizu Sensotact. Sensotact je osmišljen za procjenu taktilne kvalitete dijelova kako bi se utvrdila njihova uskla?enost s tehni?kim specifikacijama vozila. Oslanjaju?i se na rezultate anketa provedenih me?u kupcima, taj se alat od samog po?etka neprestano poboljšava i unaprje?uje.

Budu?i da spaja ljudska osjetila i znanstvenu preciznost, rezultati koje daje iznimno su precizni. Oblikovan poput aktovke, Sensotact sadržava 12 deskriptora koji odgovaraju osnovnim osje?ajima krutosti, memorijskog u?inka, skliskosti i tomu sli?nog. Svaki se deskriptor sastoji od kontrolnih uzoraka ocijenjenih na ljestvici od 0 do 100, a svako pove?anje iznosi 25 bodova. Usporedbom materijala koji ?e se upotrebljavati u budu?im vozilima i kontrolnih uzoraka ure?aja Sensotact, ocjenjiva?i mogu nepristrano i precizno procijeniti specifi?ne kriterije za svaki dio.

I dok neki jednostavni deskriptori imaju objektivne kriterije kao što su krutost i memorijski u?inak, drugi, primjerice skliskost upravlja?a, zahtijevaju angažman skupine ocjenjiva?a koji ?e procijeniti percepciju pojedinog dijela kod krajnjeg kupca.

Na dojam pojedinih materijala mogu utjecati brojni ?imbenici. Primjerice, je li korisnik koji ih dodiruje upravo oprao ruke, prolazi li kroz odre?ene hormonalne promjene i sl. Pa ipak, kada se usporede sa setom referentnih uzoraka alata Sensotact, te su procjene prili?no pouzdane. Vrijednosti su uvijek identi?ne, što zna?i da je mogu?e izra?unati prosjek, standardno odstupanje i kona?ne statisti?ke podatke kako bi se odredila vrijednost intrinzi?ne taktilne vrijednosti pojedinog dijela.

Panel sastavljen od 12 stru?njaka

Carla obu?ava 12 ocjenjiva?a (tzv. panelista) koji u?e kako upotrebljavati Sensotact te ih upoznaje s posebnim protokolima i na?inima manipulacije da bi uvijek dobili pouzdane i ponovljive rezultate. Svi su panelisti volonteri iz tvrtke, željni novih vještina koje nadilaze ono za što su obu?eni. Imati priliku raditi na nadolaze?im Renaultovim modelima, kao što je novi Austral, dovoljan je razlog za ponos. Njihova je posebna misija ocijeniti materijale novog upravlja?a: tkanina prevu?ena plastikom zamijenit ?e dosad korištenu kožu.

U okviru 18 laboratorijskih sesija ispitana je i taktilna kvaliteta ostalih Australovih dijelova. Svaka je sesija trajala izme?u 15 i 20 minuta po panelistu.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com