Pla?anje kazne za po?injene prekršaj na ruke policijskom službeniku odlazi u povijest

0
316

U tijeku je edukacija policijskih službenika o na?inu korištenja POS ure?aja, a gotovinska naplata kazni za prekršaje s po?etkom srpnja više ne?e biti mogu?a.

Gra?ani od 1. srpnja 2022. godine nov?ane kazne za po?injene prekršaje, na mjestu po?injenja prekršaja više ne?e mo?i pla?ati gotovinom, ve? od tog datuma Ministarstvo unutarnjih poslova u potpunosti prelazi na bezgotovinsku naplatu nov?anih kazni putem POS ure?aja.

Za tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova je posredstvom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Financijske agencije, nabavilo 600 POS ure?aja, koji su raspore?eni po policijskim upravama u cijeloj Hrvatskoj, i to policijskim ophodnjama, motociklistima, ophodnim brodovima, ali i na me?unarodne grani?ne prijelaze i u policijske postaje.

U tijeku je edukacija policijskih službenika o na?inu korištenja POS ure?aja, a uz brže, efikasnije i transparentno funkcioniranje na mjestu po?injenja prekršaja, odustajanjem od naplate nov?anih kazni u gotovini, Ministarstvo unutarnjih poslova ispunjava preporuke iz Izvješ?a V. evaluacijskog kruga GRECO-a, stru?nog tijela Vije?a Europe specijaliziranog za spre?avanje korupcije, kojima unaprje?uje kontrolu i nadzor postoje?eg sustava pla?anja nov?anih kazni policijskim službenicima, te utje?e na smanjenje koruptivnih rizika u policiji. Uz to, navedenom promjenom obuhva?ene su i preporuke Samostalne službe za unutarnju reviziju MUP-a, koja je tijekom 2020. godine provela unutarnju reviziju na temu „Revizija procesa zaduživanja, oporabe i razduživanju potvrda za naplatu nov?anih kazni te razduživanja sredstava od napla?enih nov?anih kazni“.

Naglašavamo da policija POS ure?aje za naplatu nov?anih kazni ve? koristi na terenu, uz naplatu kazne u gotovini, dok od 1. srpnja mogu?nost pla?anja kazne u gotovini više uop?e ne?e postojati. Iako gra?ani naplatu nov?ane kazne za prekršaje naj?eš?e poistovje?uju s kaznom za prekršaj u prometu, nemogu?nost pla?anja gotovinom na ruke policijskog službenika od navedenog datuma ne?e biti mogu?a niti za jedan prekršaj iz nadležnosti rada policije, a ne samo prometne prekršaje.

Gra?aninu koji, putem POS ure?aja, plati nov?anu kaznu na mjestu po?injenja prekršaja uru?it ?e se Potvrda da su nov?ana kazna i troškovi postupka pla?eni, i slip o obavljenoj transakciji putem POS ure?aja.

Pla?anjem nov?ane kazne na mjestu po?injenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo nov?ana kazna do 2.000,00 kuna za fizi?ku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000,00 kuna za okrivljenika fizi?ku osobu obrtnika i fizi?ku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnoš?u i do 15.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom izjedna?ene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa.

Ukoliko gra?anin želi platiti nov?anu kaznu na mjestu po?injenja, ali to nije u mogu?nosti u?initi iz razloga što nema karticu kod sebe, nema dovoljno sredstava na ra?unu ili nekog drugog razloga, policijski službenik ?e mu uru?iti Obavijest o po?injenom prekršaju. U tom slu?aju, smatrat ?e se da je nov?ana kazna napla?ena na mjestu po?injenja prekršaja ako gra?anin kaznu, umanjenu za polovicu iznosa, plati u roku od tri dana od primitka Obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.

U slu?aju da gra?anin ne želi na mjestu po?injenja prekršaja platiti nov?anu kaznu, bit ?e mu izdan Obavezni prekršajni nalog, te ?e se smatrati da je kazna u cijelosti pla?ena ako gra?anin kojem je izdan Obavezni prekršajni nalog u roku od 8 dana od dana pravomo?nosti prekršajnog naloga plati 2/3 izre?ene nov?ane kazne.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com