Kre?ete na skijanje? Evo kakva je zimska oprema obavezna u inozemstvu

0
251

Prije odlaska na put u bilo koju zemlju u okruženju nužno je provjeriti kakav je zakon o zimskoj opremi na snazi. Time se pove?ava sigurnost vožnje te izbjegavaju mogu?e neugodne situacije s policijom. Razlike su velike, kazne variraju, a u najgorem slu?aju mogu?e je i isklju?enje vozila iz prometa. Stoga, provjerite zakone koji su na snazi u europskim državama.
Austrija
Za vozila najve?e dopuštene mase do 3,5 t zimska oprema obvezna je od 1. 11. do 15. 4. u trenutku zimskih uvjeta za vožnju. Tada je obvezna uporaba zimskih pneumatika s min. dubinom profila 4 mm ili ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila 4 mm i s lancima za snijeg na pogonskim kota?ima. Za vozila opremljena sa zimskim pneumaticima lanci za snijeg obvezni su kod ve?e koli?ine snijega i kad to traži prometni znak.
Vozila, ?ija najve?a dopuštena masa prelazi 3,5 t moraju biti od 15.11. do 15.4. (bez obzira na vremenske uvjete) opremljena sa zimskim pneumaticima na pogonskoj osovini i imati u priboru primjereno velike lance za snijeg za pogonsku osovinu.
Lanci su dopušteni na dionicama s ugaženim snijegom ili zale?enim kolnikom, a nisu dopušteni na cesti s raskvašenim ili djelomi?nim snijegom.
Kazna za nepoštivanje propisa je 35 eura, a u slu?aju ugroze prometa i do 5000 eura.

Bosna i Hercegovina
U razdoblju od 15. studenoga teku?e do 15. travnja idu?e godine, bez obzira na vremenske uvjete, sva motorna vozila moraju imati odgovaraju?u zimsku opremu i moraju je koristiti u uvjetima kad je snijeg na kolniku ili kad je ugažen ili zale?en ili kad pada kiša koja se ledi na tlu. Temeljem ?lanka 4. Pravilnika o prometu u zimskim uvjetima (od 2.2.2007).
Za putni?ka motorna vozila i ostala motorna vozila ?ija najve?a dopuštena masa nije ve?a od 3,5 tone i nemaju više od 8 sjedala, zimska oprema su:- zimski pneumatici na sva ?etiri kota?a. Zimska guma (pneumatik) na svom boku ima oznake: MS, M+S ili M&S i znak snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, ?ija dubina gaze?eg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, ili, gume s ljetnim profilom ?ija je dubina gaze?eg sloja minimalno 4 mm i u priboru odgovaraju?i lanci (za montažu na pogonske kota?e u vrijeme zimskih uvjeta).
Za vozila najve?e dopuštene mase iznad 3.5 tone i autobuse zimske gume moraju biti na pogonskim kota?ima, ili gume s ljetnim profilom s dubinom profila najmanje 4 mm i u priboru lanci (koji se postavljaju na pogonske kota?e u slu?aju zimskih uvjetima) U zimskoj opremi vozila iznad 3,5 tone su i lopata te vre?a pijeska od 25 do 50 kg.

Crna Gora
Uporaba zimske opreme za motorna vozila obvezna je u razdoblju od 15. studenoga do 30. ožujka. Pod obveznom zimskom opremom motornih i priklju?nih vozila podrazumijevaju se lanci za snijeg pripravni za postavljanje na pogonske kota?e, pneumatici minimalne dubine utora na gaznoj površini 4 mm, s tim da pneumatici na pogonskim kota?ima moraju biti zimski ili pneumatici s oznakama MS,M+S ili M&S, shodno Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila u prometu na cestama u pogledu dimenzija, ukupne mase, osovinskog optere?enja, zaštite okoline, ure?aja i opreme.
Dodatno za teretna vozila i autobuse u zimsku opremu ubraja se i lopata i vre?a pijeska. Pravilnikom je propisano i da se na vozilima ne smiju postavljati pneumatici sa ?avlima.
Nov?ana kazna propisana važe?im zakonom za neposjedovanje zimske opreme je 20 eura, nov?ana kazna za neuporabu zimske opreme je 20 eura (kada je na kolniku snijeg i led, a postoji prometni znak – lanci za snijeg, a voza? ne stavi lance na kota?e).
Od 6. sije?nja 2013. godine (novi) zakon o sigurnosti prometa na cestama, za neposjedovanje zimske opreme visina propisuje nov?ane kazne od 60 do 150 eura, dok za neuporabu opreme predvi?a nov?ane kazna od 80 do 300 eura (kada je na kolniku snijeg i led, a voza? ne stavi lance na kota?e). Voza?i koji ne posjeduju zimsku opremu isklju?uju se iz prometa.

?eška
Od 1. studenoga do 31. ožujka obvezna je zimska oprema na cestama gdje ?e to biti ozna?eno odgovaraju?im znakom. Kazna za neuporabu je 2000 CZK. Zimska oprema je obvezna, bez obzira na vremenske prilike, na autocesti D1, Prag-Brno, na dionici Mirošovice-Kyvalka (21 do 186 km) kao i na brojnim regionalnim i lokalnim cestama (ozna?enim znakom za zimske uvjete). Zimska oprema za vozila do 3,5 tone (najve?e dopuštene mase) su 4 zimske (M+S) gume ili 4 ljetne s „profilom“ od najmanje 4 mm dubine. Za vozila s više od 3,5 tone propisane su isto takve gume, no, pogonski kota?i moraju biti s gumama, kao i u slu?aju ljetnih guma, s najmanje 6 mm dubokim profilom (uz lance za snijeg na pogonskim kota?ima s ljetnim gumama). Lanci za snijeg smiju se uporabiti samo na kolnicima potpuno prekrivenim snijegom.

Francuska
Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom kad su oglašeni zimski uvjeti (snijeg na kolniku) ili kad je s prometnim znakom ozna?ena obvezna uporaba (npr. lanci).

Italija
Zimska oprema je, zakonski, propisana na podru?ju doline Aosta, gdje je obvezna od 15.10. do 30.4. Na svim ostalim podru?jima uporaba zimske opreme obvezna je za vrijeme zimskih uvjeta vožnje. Dopuštena je uporaba zimskih pneumatika ili ljetnih pneumatika s lancima za snijeg. Ako kre?ete na gorske (alpske) ceste savjetujemo da imate u priboru lance za snijeg i lopatu.

Ma?arska
U Ma?arskoj zimska oprema nije zakonski propisana, no, za jaka snijega ili ve?e koli?ine snijega obvezna je uporaba lanaca za snijeg na pogonskim kota?ima. U takvim slu?ajevima uporaba lanaca za snijeg zahtijeva se pri prelasku granice.

Makedonija
U Makedoniji je zimska oprema obvezna izme?u 15. studenoga i 15. ožujka. Zimska oprema motornih vozila do 3,5 t (osim vozila s pogonom na sva ?etiri kota?a) podrazumijeva: 4 zimska pneumatika s najmanje 4 mm profila, ili 4 ljetna pneumatika s najmanje 4 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kota?ima.
Zimska oprema vozila s pogonom na sva ?etiri kota?a 4 zimska pneumatika s najmanje 6 mm profila, ili 4 ljetna pneumatika s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kota?ima.
Zimska oprema vozila iznad 3,5 t: su zimski pneumatici s najmanje 6 mm profila na svim kota?ima, ili ljetni pneumatici s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg na pogonskim kota?ima. Obvezna je i mala lopata za snijeg.

Njema?ka
Zakon kaže da sva vozila u vrijeme zimskih uvjeta (snijega na kolniku, ugaženog ili mokrog, poledice) moraju biti opremljena primjerenim pneumaticima – sva ?etiri s oznakom M+S ili simbolom snježne pahuljice. Zakon posebno ne traži minimalnu dubinu profila pneumatika, a po njemu ljetne gume s lancima nisu primjerene.
Za teretna vozila iznad 3,5t propisana je uporaba zimskih guma na pogonskoj osovini. Kazna za neuporabu zimske opreme je 40 eura, a u slu?aju ugrožavanja prometa minimalna je kazna 80 eura. Propisi vrijede jednako za gra?ane Njema?ke i gra?ane ostalih zemalja.

Poljska
Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom u vrijeme zimskih uvjeta vožnje, odnosno kad je prometnim znakom ozna?ena obvezna uporaba, npr. Znak sa snježnim lancima.

Slova?ka
U vrijeme zimskih uvjeta vožnje obvezni su zimski pneumatici (M+S) s minimalnom dubinom profila 3 mm, na svim kota?ima. Dopuštena je uporaba ljetnih guma no, s lancima za snijeg u prtljažniku. Za autobuse i teretna vozila zimske gume (s minimalno 3mm dubokim utorima) su obvezne izme?u 15. studenoga (teku?e) i 31. ožujka (idu?e godine). Neovisno o zimskim uvjetima!

Slovenija
U Sloveniji je uporaba zimske opreme datumski ozna?ena – izme?u 15. studenog i 15. ožujka vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Nju ?ine 4 zimska pneumatika (ozna?ena slovima M+S, snježnom pahuljicom ili oznakom winter) i s minimalnom dubinom profila od 3 mm ili 4 ljetna pneumatika s minimalnom dubinom profila od 3 mm i s pripremljenim lancima za snijeg, u prtljažniku (priboru). Vozila s pogonom na sva ?etiri kota?a moraju imati kod uporabe ljetnih pneumatika lance za snijeg na kota?ima na stalno uklju?enoj pogonskoj osovini.
Vozila, ?ija najve?a dopuštena masa prelazi 3,5 t, moraju imati zimske pneumatike na pogonskim kota?ima ili ako imaju na svim kota?ima ljetne pneumatike moraju imati odgovaraju?e lance za snijeg (za pogonske kota?a) i lopatu u priboru.
Na dijelu Slovenije uz more (na cestama od Kozine prema Kopru i Portorožu) ne treba imati takvu zimsku opremu. Na tom dijelu je minimalna zimska oprema za sva vozila je 4 ljetne gume s 3mm profila. Na cesti od Rijeke prema Kozini važi zimska oprema kao i u unutrašnjoj Sloveniji.
Kazna za vožnju bez zimske opreme je od ove godine sa 120 eura smanjena na 40 eura. Ostale kazne su: za neo?iš?en snijeg s auta 200 eura, nepoštivanje prometnog znaka o zabrani vožnje zbog zimskih uvjeta 300 eura, stvaranje prometnih poteško?a npr. zatvorena cesta zbog loše zimske opreme 500 eura, a za tvrtke kazne su još više – 1.000 eura.

Srbija
Novi Pravilnik o podjeli motornih i priklju?nih vozila i tehni?kim uvjetima za vozila u prometu na cestama u primjeni je od 4. svibnja 2012. godine.
U dijelu koji se odnosi na obveznu i zimsku opremu Pravilnik predvi?a da u razdoblju od 1. studenoga do 1. travnja vozila moraju biti opremljena sa sve ?etiri zimske gume, ako se zbog vremenskih uvjeta na kolniku nalazi snijeg, led ili poledica. Dubina gaze?eg sloja na pneumaticima za zimsku korištenje ne smije biti manja od 4 mm. Ukoliko su vremenski uvjeti tijekom zimske sezone takvi da nema snijega i leda na kolniku, zimski pneumatici ne?e biti obvezni. Izvan navedenog razdoblja, vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.
U navedenom razdoblju, izvan naselja, obvezno je imanje lanaca ili drugih ure?aja za pove?anje trakcije u prtljažniku. Lanci se montiraju na pogonske kota?e na dionicama ceste koje su ozna?ene znakom obveze uporabe lanaca kada je snijeg na kolniku.
U naselju, vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim ure?ajima za pove?anje trakcije.
Što se obvezne opreme ti?e, komplet žarulja više ne spada u obaveznu opremu.

Švicarska
Uporaba zimske opreme nije vremenski odre?ena, obvezna je jedino u vrijeme zimskih uvjeta (snijeg na kolniku ili poledica) ili kad je prometnim znakom ozna?eno. Ako je istaknut znak sa lancima za snijeg onda to vrijedi za sva vozila osim onih s pogonom na sva ?etiri kota?a. U slu?aju prometne nesre?e u zimskim uvjetima lako se krivnja pridoda vozilima bez odgovaraju?e zimske opreme. Prije odlaska u Švicarsku, u zimskom razdoblju, informirajte se o vremenskim uvjetima na podru?ju cestovnih prijelaza u visokom gorju jer je tamo zimska oprema (npr. lanci za snijeg) obvezna.

Ostale države
U ostalim državama nema ve?ih posebnosti glede uporabe zimske opreme. Minimalna dubina profila na zimskim gumama kre?e se od 3 do 4 mm. Jedino što su u Estoniji, Finskoj, Latviji, Litvi, Norveškoj, Rumunjskoj i Švedskoj, kao i u planinskim krajevima, odnosno kada je to posebnim znakom odre?eno, u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Austriji – dopuštene i gume s ?avlima.
Zimska oprema je odre?ena datumom na cestama: u Finskoj od 1.11. do 31.3., u Latviji i Litvi od 1.12. do 31.4., u Estoniji od 1.12. do 1.3., u Švedskoj od 1.12. do 31.3., u Norveškoj, kao i Rumunjskoj od 1.11. do 31.3.

Izvor: HAK

Svakako pro?itajte i slijede?e ?lanke:

Stižu zimski uvjeti na cesti, a ovo su najvažniji savjeti za sigurnu vožnju

Ovo je Top 5 opasnih mitova o vožnji u zimskim uvjetima

Stiže snijeg, uz ove savjete do?ekajte ga spremni

Dobra priprema auta za zimu klju? je pouzdanosti i sigurnosti

Ovo je Top 9 savjeta za pripremu automobila za zimu

Najuža zimska guma na testu pobijedila najširu

Evo odgovora na 5 klju?nih pitanja za zimske gume

Detaljan test pokazao koje su najbolje zimske gume za sezonu 2018./2019.

Evo gdje je u Hrvatskoj obavezna zimska oprema od 15.11.

Zima je pred vratima, pazite se kazne od 700 kuna

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com