Kako izabrati ko?ione plo?ice?

0
3641

Ispravne ko?nice i cijeli sustav ko?enja je najbitniji ?imbenik vezan za sigurnost putnika u motornom vozilu i ostalih sudionika u prometu.

Motorno vozilo ima neke dijelove koje svaki vlasnik i voza? motornog vozila mora pregledavati. Izme?u najbitnijih dijelova su i ko?nice (uz gume i motorno ulje). Zato mora vlasnik voditi ra?una o redovitom pregledu i održavanju ko?nica, za koje su naj?eš?e vezani i aktivni sigurnosni sustavi (npr. ABS i ESC).

U pravilu se sistem ko?enja kontrolira na prije?enih 10.000 km. Potrošnja ko?nica ovisi i o vašem na?inu vožnje, da li puno vozite po gradu i kakav je vaš na?in ko?enja. U praksi se ko?nice pregledavaju na servisu ili pak na samom tehni?kom pregledu, koji vas sigurno ?eka svake godine.

ZNAKOVI NEISPRAVNIH KO?NICA
Ako primijetite bilo kakve promjene za vrijeme vožnje odnosno za vrijeme ko?enja, trebate se obratiti stru?nim osobama da vam provjere ko?ioni sistem. Naj?eš?i znakovi koji upu?uju na neispravnost ili istrošenost ko?nica su:

Motorno vozilo vu?e na lijevu ili desnu stranu

Neugodan željezni zvuk (samo cviljenje ne mora zna?iti neispravnost)

Vibracije za vrijeme ko?enja

Pretvrda ili premekana pedala za ko?enje

?esta blokada ko?nica

Upaljena lampica za ko?nice (naj?eš?e pokazuje istrošenost plo?ica)

ZAMJENA KO?NICA – PLO?ICA

Nakon utvr?ivanja da ko?nice više ne zadovoljavaju efikasnom ko?enju, potrebno ih je zamijeniti. To možete odraditi u ovlaštenom servisu za vaše motorno vozilo ili kod servisera za sva motorna vozila. Naravno da se uvijek preporu?uje zamjena sa originalnima, ali možete na?i i jako kvalitetne plo?ice za manje novca. Jedan od provjerenih i po kvaliteti isti kao originali su ATE plo?ice njema?kog proizvo?a?a Continental Teves. Te plo?ice su za 30% jeftinije od originala (ako nisu plagijati) i serviseri ih znaju ?esto ugraditi jer su sigurni u njihovu ispravnost. Ove plo?ice se ?ak ugra?uju u puno motornih vozila kao prva ugradnja, a dokaz njihove kvalitete jeste ?injenica da koriste 160 razli?itih mješavina materijala, dok konkurentske tvrtke koriste ?etiri do pet razli?itih mješavina.

Ako želite pro?i još jeftinije možete birati i neke od talijanskih ili kineskih proizvo?a?a koje znaju biti i do 70% jeftiniji od originala. Ali treba uvijek uzeti u obzir da znaju biti i sa greškama kao na primjer:

Zalijepe se nakon stajanja

naprave rubove koji tresu i hitno ih treba zamijeniti

zvuk cviljenja

ve?a potrošnja goriva

greške u samom materijalu plo?ica

SAVJET VIŠE KOD ODLUKE ODABIRA PLO?ICA

Kada ste u situaciji da morate zamijeniti ko?ione plo?ice, savjetujemo vam da za svoje motorno vozilo odaberete neku zlatnu sredinu po pitanju novaca. Ponekad su jeftinije varijante primamljivije, ali ipak ako uzmete u obzir sigurnost vožnje i ko?enja, bolje je odabrati malo kvalitetnije i sigurnije plo?ice. A uostalom plo?ice loše kvalitete se potroše brže i zahtijevaju ponovno mijenjanje pa financijski naj?eš?e do?emo na isto ako ne i skuplje. Prilikom izmjene ko?ionih plo?ica, bilo bi dobro provjeriti i istrošenost samih ko?ionih diskova, jer ako su i oni istrošeni, a zamijenimo samo plo?ice, vrijeme potrebno plo?ici da se prilagodi disku je mnogostruko duže, ko?enje nije optimalno, a javlja se i škripanje prilikom ko?enja.

Neka vam vožnja bude ugodna, a i sigurna sa ispravnim ko?nicama!

Izvor: Silux.hr