Kako provjeriti ispravnost alternatora?

0
6774

Alternatorom nazivamo elektri?ni generator koji puni elektri?nom energijom sve ure?aje na automobilu te tako?er puni akumulator. Generator se ponaša poput male elektrane koja daje struju kada je vozilo treba. Generatore dijelimo na dinama i alternatore.

Dinama su generatori istosmjerne struje dok su alternatori generatori izmjeni?ne struje. Dakako, ve?ina automobila u današnjem svijetu ima alternatore, dakle generatore izmjeni?ne struje jer su ja?i i kod veoma malog broja okretaja daju elektri?nu energiju kojom se puni akumulator. Da bi se akumulator napunio, potrebna mu je istosmjerna struja pa iz tog razloga alternator ima usmjeriva? koji je tu da bi pretvorio izmjeni?nu struju u istosmjernu.

S alternatorom su ?esti problemi pa tako ?esto možemo ?uti re?enicu: ‘Otišao mi alternator!’ Na instrumentalnoj plo?i postoji lampica koja svijetli ukoliko imamo problema s ovim dijelom. Ako se ona pali, znak je da je motor u opasnosti. Naime, kada se pali kontrolna lampica za alternator, zna?i da auto uskoro može stati, a na motoru ?e se pojaviti kvar, u ve?oj ili manjoj mjeri. U nekim slu?ajevima kod pojave kontrolne lampice može se raditi o bezazlenom kvaru kao što je kontakt što ?emo, dakako lako riješiti. Ipak, u najtežim slu?ajevima može zna?iti i potpuni prestanak rada alternatora jer akumulator bez njega može isporu?ivati struju još samo neko kratko vrijeme. Kada se lampica upali tako?er može puknuti i remen koji je pokreta? alternatora, što tako?er može postati veliki problem.

Osim remena, ?est je i kvar kojeg prouzrokuje regler, naj?eš?e zbog istrošenosti ?etkica, ali i kvara u elektronskom dijelu reglera. Kvar na regleru se lako može i nanjušiti jer zbog njega u kabini se može pojaviti jak miris kiseline. Tada treba otvoriti poklopac motora i provjeriti gornju površinu akumulatora. Ako je ona vlažna, zna?i da kiselina izlazi iz akumulatora jer je punjenje prejako. Regler je odgovoran da se akumulator pravilno puni pa je u ovom slu?aju potrebno njega zamijeniti. Kvar na alternatoru se može pojaviti i kada se lampica upali samo prilikom paljenja, a kasnije, kada motor proradi, ona se ugasi.

Uz sve ovo, prije nego se ikakav kvar dogodi, dobro je izvesti i razna mjerenja. Primjerice dobro je posebnim ure?ajem kojeg možete kupiti ili, ako vam je to prevelika stavka, onda kod automehani?ara, izmjeriti napon akumulatora. Napon akumulatora mora biti izme?u 13,5 i 14 V. Napon se treba izmjeriti dok motor radi, ali tako?er i u samom trenutku paljenja jer ako padne ispod 10 V znak je i da je sam akumulator pri kraju. Kada ima kolebanja u naponu na samom akumulatoru, znak je da i alternator tako?er ne radi dobro te se na njemu pojavio kvar.

I sam alternator se može ispitati. Kod ispitivanja alternator treba dovesti na radnu temperaturu od 25 stupnjeva, potom isklju?iti motor i odvojiti minus pol akumulatora od mase, potom na provodnik od B+ priklju?ka treba staviti štipaljku ampermetra, a izme?u priklju?ka B+ i mase treba staviti voltmetar. Nakon toga treba odvojiti regler od alternatora, vratiti vezu s negativnog pola akumulatora te nakon toga spojiti izvod D+ i DF na alternatoru. Potom treba dati kontakt i uklju?iti duga?ka svjetla te provjeriti svijetli li kontrolna lampica. Nakon toga motor treba pokrenuti i lampica bi se trebala ugasiti. Potrebno je lagano pove?avati broj obrtaja motora dok i sam alternator ne postigne to isto. Kada je alternator ispravan, ampermetar ?e pokazivati struju blizu nazivne vrijednosti 2/3 Imax.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com