Prometna policija protekli vikend sankcionirala 4616 prekršitelja

0
199

Policija i tijekom sije?nja 2019. godine nastavlja s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja.

Kako smo ve? ranije najavili, policija je nastavila s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaje voza?a mopeda i motocikala. U akciju je bio uklju?en maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, ure?aji za nadzor brzine, testeri za droge i dr.

Tako su policijski službenici svih policijskih uprava i proteklog vikenda 11. do 13. sije?nja obavljali poja?anu kontrolu prometa s ciljem pove?anja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama.

Provedenom kontrolom utvr?eno je ukupno 4.616 prekršaja od ?ega izdvajamo:
– 497 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, gdje je najve?a izmjerena koncentracija alkohola u koli?ini 2,95 g/kg u PU Osje?ko – baranjskoj,
– 1.736 prekršaja prekora?enja dopuštene brzine kretanja, a najve?a prekora?ena brzina izmjerena je u PU Brodsko – posavskoj – 238 km/h
– 539 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
– 195 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.

Najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvr?en je u PU Zagreba?koj njih 128, dok je najmanje utvr?eno u PU Dubrova?ko – neretvanskoj, 3 takva prekršaja. Rekorder po broju utvr?enih prekršaja prekomjerne brzine je PU Zagreba?ka sa 296 takvih prekršaja, dok je najmanje utvr?eno u PU Viroviti?ko – podravskoj – 14. Sigurnosni pojas najviše nisu koristili voza?i PU Splitsko – dalmatinske, njih 92, dok su policijski službenici PU Me?imurske zaustavili 3 voza?a koji nisu bili vezani. Najve?i broj nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje utvr?en u PU Zagreba?koj, 56 takvih prekršaja.

Ako malo detaljnije proanaliziramo vidimo da su najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola po?inili voza?i starosti od 31 do 40 godina (130 takva prekršaja), kojima je naj?eš?e izmjerena koncentracija alkohola od 0,51 do 1,00 g/kg – kod njih 65, a koja je ujedno i naj?eš?e izmjerena koncentracija alkohola uop?e tijekom ove akcije.

U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su usmjerene prema po?initeljima najtežih prekršaja, prilikom ?ega su zate?ene 54 osobe koje su bile ponavlja?i teških prekršaja u prometu tzv. „recidivisti“, a koje su po?inile 58 teških prekršaja, od ?ega najviše: nedopuštena koncentracija alkohola – 33, upravljanje prije stjecanja prava – 11, upravljanje dok je voza?u izre?ena mjera zabrane upravljanja vozilom – 6, upravljanje nedopuštenom brzinom kretanja – 7, i dr. Iz tog razloga 7 voza?a je zadržano u posebnim prostorijama do otrežnjenja, a protiv 14 voza?a proveden je žurni prekršajni postupak prilikom ?ega je policija predložila odre?ivanje maksimalnih kazni.

Poduzimanje mjera usmjerenih na pove?anje sigurnosti svih sudionika u prometu se nastavlja.

Slijedom iznijetog, ponovno pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa jer prevelikim pouzdavanjem u svoje voza?ke sposobnosti i mogu?nosti svog vozila, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život.

Savjeti sudionicima u prometu
obzirom na zimsko ra?unanje vremena, i tijekom dana vozite s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima,
brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,
poštujte ograni?enja brzine kretanja vozila (propisan Zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uklju?uju?i pritom i ograni?enja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),
ne konzumirajte alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje,
ne koristite mobitel tijekom vožnje,
koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,
pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,
bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizi?na pretjecanja,
pješa?kim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i pove?anim oprezom,
prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak izme?u vozila,
ako se kao pješak kre?ete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a no?u i danju u slu?ajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odje?u i budite ozna?eni nekim izvorom svjetlosti ili reflektiraju?om materijom,
biciklisti, budite propisno ozna?eni, zakonska obaveza je da no?u i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete ozna?eni reflektiraju?im prslukom ili reflektiraju?om biciklisti?kom odje?om.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com