Bosch slavi 30 ro?endan dijagnosti?kih ure?aja KTS

0
402

Boschev KTS 300, prvi dijagnosti?ki ure?aj, 1988. godine prvi je neovisnim radionicama omogu?io pregledavanje elektroni?kih sustava vozila. Bosch mu je još onda nadjenuo naziv KTS ili „Klein-Tester-Serie”, što na njema?kom zna?i serija malih dijagnosti?kih ure?aja. Taj se naziv održao do danas. Moderni dijagnosti?ki ure?aji još se nazivaju ure?ajima KTS. „Ime Bosch od samog osnutka tvrtke predstavlja kompetenciju za razvoj, tehni?ku kvalitetu i pouzdanost. Prije 30 godina bili smo me?u prvim tvrtkama koje su po?ele ispunjavati te zahtjeve u podru?ju dijagnostike upravlja?kih jedinica”, rekao je Oliver Frei, regionalni predsjednik za Bosch Automotive Service Solutions u Europi, opisuju?i motivaciju za neprestani daljnji razvoj dijagnosti?kih ure?aja KTS. „Uvijek smo bili usmjereni na pove?anje u?inkovitosti i djelotvornosti svakodnevnog rada u radionicama s pomo?u naših dijagnosti?kih ure?aja i modernog softvera. Dijagnosti?ka rješenja spremna za budu?nost radionica; to je ono što nas i dalje motivira”, dodao je Frei. Zbog toga ?e se pri?a o 30 godina uspjeha Boschevih dijagnosti?kih ure?aja nastaviti i u budu?nosti, zahvaljuju?i optimiranoj dijagnostici upravlja?kih jedinica i novim generacijama dijagnosti?kih ure?aja KTS koje pružaju hardverska rješenja usmjerena na budu?nost.

Pri?a o uspjehu po?ela je ure?ajem „Bosch Hammer”
Kada se predstavio prvi KTS, omogu?avao je obradu podataka o upravljanju motorima automobila triju razli?itih marki. Me?utim, broj upravlja?kih jedinica koje su se mogle ispitati ure?ajem KTS brzo je rastao. Do 1999. godine KTS je omogu?avao dijagnostiku upravlja?kih jedinica na približno 120 sustava 25 razli?itih proizvo?a?a vozila. Zbog toga je u sektoru autoopreme KTS 300 postao poznat kao „Bosch Hammer”, odnosno sinonim za dijagnosti?ke ure?aje za motore. Godine 1999. na dijagnosti?kim ure?ajima predstavljen je Boschev softver za radionice Esitronic, ?ime se obilježila još jedna prekretnica za dijagnostiku upravlja?kih jedinica i daljnji razvoj serije KTS. Uz tromjese?na ažuriranja, prvo na CD-u pa na DVD-u, a danas uglavnom na mreži, radionicama su uvijek na raspolaganju najnoviji dijagnosti?ki podaci prikladni ?ak i za najnovije modele vozila i upravlja?ke jedinice. Dijagnosti?ki ure?aji KTS i Esitronic 2.0 danas radionicama omogu?uju provedbu dijagnostike upravlja?kih jedinica na više od 90.000 modela vozila više od 150 razli?itih marki.

30 godina iskustva i stru?nosti u dijagnostici upravlja?kih jedinica
Nekoliko elektroni?kih sustava vozila koje proizvo?a?i vozila diljem svijeta upotrebljavaju kao originalnu opremu razvili su Boschevi inženjeri. U vrijeme uvo?enja prvih elektroni?kih sustava u inženjerstvu motornih vozila Bosch je svoju visoku razinu stru?nosti u tom polju primijenio i u podru?ju ispitne opreme. Stoga je Bosch ve? 30 godina predvodnik u dijagnostici upravlja?kih jedinica. Kako su se zahtjevi za tehni?ki kvalificiranu i u?inkovitu dijagnostiku u radionicama za motorna vozila pove?avali, Bosch je neprestano poboljšavao svoj ure?aj Klein-Tester-Serie KTS (što na njema?kom zna?i serija malih dijagnosti?kih ure?aja) i softver za radionicu Esitronic. Danas moduli KTS nadopunjuju dijagnosti?ke ure?aje za ispušne plinove i sustave vozila. Oni su integrirani u kolica s osobnim ra?unalom, zaslonom i pisa?em ili dostupni na prakti?nim tablet-ra?unalima prikladnima za mobilnu uporabu u radionicama. S pomo?u tehnologija Bluetooth, Wi-Fi ili LAN mogu se povezati s drugim dijagnosti?kim ure?ajima, s mrežom radionica ili ?ak s internetom. Osim toga, podržavaju sve uobi?ajene komunikacijske protokole koji se upotrebljavaju u elektroni?kim sustavima vozila.

Hardver spreman za budu?nost sa su?eljima PassThru i Ethernet
Najnovijom generacijom dijagnosti?kih ure?aja KTS 560/590 Bosch ponovno pruža podršku neovisnim radionicama za razne marke vozila pri servisu i popravku modernih sustava vozila. U skladu s normama Euro 5/6 proizvo?a?i automobila obvezni su sve tehni?ke informacije o popravku staviti na raspolaganje neovisnim radionicama putem svojih mrežnih portala. Za pristup tim mrežnim portalima potrebno je su?elje PassThru. Boschevi ure?aji KTS ve? od 2009. godine podržavaju su?elje PassThru te se još mogu upotrebljavati za pristup podacima o popravku, ali s odre?enim ograni?enjima. Današnji dijagnosti?ki ure?aji KTS 560/590 imaju poboljšano su?elje PassThru koje radionicama omogu?uje nesmetan pristup podacima na portalima gotovo svih proizvo?a?a automobila. Zahvaljuju?i tomu neovisne radionice mogu održavati moderne modele vozila i reprogramirati upravlja?ke jedinice. Više ne moraju slati svoje kupce u ovlaštene radionice ako se trebaju izvršiti takvi zadaci.

Radionice koje upotrebljavaju ure?aje KTS 560/590 dobro su pripremljene za budu?nost. Ti ure?aji ve? sadržavaju novo dijagnosti?ko su?elje utemeljeno na Ethernetu s dijagnostikom putem internetskog protokola (DoIP). Ono omogu?uje mnogo ve?e brzine prijenosa podataka, što je osobito važno jer, primjerice, sustavi za pomo? voza?u zahtijevaju sve ve?e koli?ine podataka. Stoga sve više proizvo?a?a vozila za dijagnostiku tako?er upotrebljava Ethernet. Osnovna dijagnostika i dalje ?e biti mogu?a putem su?elja CAN, no za sveobuhvatnu dijagnostiku ili reprogramiranje upravlja?kih jedinica bit ?e potrebno su?elje Ethernet poput onog koje je uklju?eno u najnoviju generaciju ure?aja KTS.

Izvor: Bosch

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com