Carinska uprava u Luci Plo?e predstavila rad opreme za suzbijanje krijum?arenja

0
252

Uz RTG ure?aj – RAPISCAN- za pregled kontejnerskog tereta, predstavljena su i nova plovila za provedbu carinskog nadzora na moru.

Carinska uprava koriste?i bespovratna nov?ana sredstva iz fondova Europske unije, a u cilju ja?anja operativnih kapaciteta nadzora roba i prometa u pomorskim lukama, rasporedila je u Luku Plo?e na korištenje RTG ure?aj model – RAPISCAN EAGLE M 4507 – koji je nabavljen unutar Fonda EU „IPA 2007 – oprema za mobilne ekipe Carinske uprave za suzbijanje krijum?arenja“, ?ija je nabavna vrijednost bila 9,3 milijuna kuna, od ?ega je EU financirala 74%, a udio nacionalnog financiranja bio je 26 %.

Luka Plo?e je me?unarodna luka, otvorena za promet roba u pomorskom i željezni?kom prometu 24 sata, sa statusom me?unarodnog inspekcijskog grani?nog prijelaza na kojem osim carine ureduju i druge inspekcijske službe (veterinarska, sanitarna, fitosanitarna grani?na inspekcija) te na kojemu je dozvoljen unos, uvoz i izvoz svih vrsta roba.

Na godišnjoj razini u Luci Plo?e prometuje oko 26.000 kontejnerskih jedinica (TEU, kontejnera 40′ i 20′ (stopa), odnosno oko 2,6 milijuna tona tereta (rasutog i teku?eg) te se obradi u carinskim postupcima oko 60 tisu?a dokumenata u uvozu, izvozu i provozu.

Ravnatelj Carinske uprave, gosp. Mario Demirovi? izjavio je:

-„RTG ure?aj specijaliziran je za pregled širokog raspona prijevoznih i prijenosnih sredstava (kontejnera, cisterni) kao i svih vrsta tereta obzirom da rendgenske X-zrake prodiru i kroz teku?ine, drvo i ?elik, što ?e uvelike olakšati pregled tereta u Luci Plo?e.

Ovaj model RTG ure?aja može obaviti pregled tereta širokog do 2,8 i visokog do 4,6 metara, te velikim brzinama ocrtavati strukturu i sastavne dijelove skeniranih predmeta, bilo da se radi o strukturi samog prijevoznog ili prijenosnog sredstva, šupljina, prera?enih prostora, skrivenih roba i sli?no.

U optimalnim uvjetima za jedan sat može se pregledati u prosjeku i skenirati do 30 kontejnera ili cisterni.

Skenirane slike se pohranjuju u bazu podataka, te se i naknadim analizama i usporednim parametrima mogu koristiti za edukacije i otkrivanje novih modaliteta mogu?ih krijum?arenja roba.

RTG ure?aj je mobilan, što zna?i da se može koristiti na svim lokacija na kojima ima potrebe pa je od sredine svibnja 2021. isti raspore?en na korištenje u Carinski ured Plo?e radi potreba pregleda kontejnerskog prometa u Luci Plo?e i potreba ja?anja kapaciteta nadzora nad teretnim prometom obzirom na nedavno zabilježene ve?e koli?ine zaplijenjenih roba (posebice opojnih droga).“

Ovom prilikom, predstavljena su i nova plovila za potrebe provedbe carinskog nadzora na moru, a koja su tako?er nabavljena sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i bit ?e na raspolaganju i korištenju Carinskoj upravi i Upravi za ribarstvo, Ministarstva poljoprivrede.

Ravnatelj Carinske uprave, gosp. Mario Demirovi? tom prilikom naglasio je:
-„Od ulaska RH u EU, Carinska uprava je ukupno ugovorila projekata u iznosu od 273 milijuna kn (227 milijuna kn – EU sredstva i 46 milijuna kn – nacionalno).

Do ulaska u EU, Carinska uprava je ugovorila projekata u iznosu od 240 milijuna kn, što ukupno za pretpristupni period i period ?lanstva u EU ?ini iznos od preko 510 milijuna kn bespovratnih sredstava.“

Apliciraju?i u okviru dostupnih sredstava i fondova namijenjenih za ja?anje operativnih kapaciteta nadležnih nadzornih tijela na moru, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020., ugovoreno je i odobreno nabavljanje 4 plovila, ukupne vrijednosti 27,5 milijuna kuna (nabavna pojedina?na vrijednost plovila je 6.875.000,00 kn), od ?ega je 70% sredstava financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a 30 % sredstava je nacionalno financiranje – Ministarstvo poljoprivrede.

?etiri plovila su smještena u mati?ne luke: Dubrovnik, Split, Zadar i Rijeka, a radi se o modelu OLIMP VHB M46 (duga?ak je 14, a širok 4 metra, snage motora 400 KS, i brzine do 50 ?vorova).

Plovila su izra?ena u Republici Hrvatskoj, u brodogradilištima u Puli i Šibeniku, i tehni?kim kapacitetima u potpunosti su prilago?ena za višednevni boravak na moru, ?ime ?e se optimizirati troškovi pogonskog goriva i ostalih logisti?kih potreba tijekom provedbe kontinuiranih mjera nadzora od stane oba inspekcijska tijela na moru.

Kako se u 2021. godini obilježava 30-godišnjica osnivanja svih institucija u samostalnoj Republici Hrvatskoj, prigodom 30. svibnja – Dana državnosti Republike Hrvatske, Carinska uprava odlu?ila je imenovati službeno plovilo koje ?e biti u mati?noj luci Split imenom pokojnog carinskog službenika „STIPE MAR?I?A“, poginulog hrvatskog branitelja u operaciji Oluja, a koji je bio djelatnik nekadašnje Carinarnice Split i pripadnik 141. brigade Hrvatske vojske.

Izvor: Carinska uprava

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com