Cijeli se svijet naplatio od Volkswagena, a Hrvati nisu dobili ni kunu!

0
1349

DIESELGATE: ?ak 6200 Slovenaca tužilo je VW, a samo 50 Hrvata. Kakav samo propust i aljkavost “Zagreba”. Svi vlasnici Volkswagen vozila kupljenog do kraja 2015. godine mogli su dobiti i do nekoliko desetaka tisu?a eura da su pravodobno podigli tužbu.

Cijeli svijet je tužio Volkswagen Grupu, Hrvatska je jedna od rijetki zemalja u kojoj nema tužbi, vlast nije poduzela ništa, a rok za priklju?enje kolektivnoj tužbi istekao je 29. rujna. Vlasnici vozila zahva?enih skandaloznom aferom ‘Dieselgate’ naplatili su se u iznosima od nekoliko tisu?a eura do potpunog povrata novca za kupljena neispravna vozila. SAD je od društva iz Wolfsburga uspio utjerati gotovo 14 milijardi dolara, Njema?ka oko ?etiri milijarde, Italija milijune, a Hrvatska ?ista 0! Brojni sudski procesi privatnih tužitelja ve? su završeni, a u prosjeku im je Volksawgen platio izme?u ?etiri i osam tisu?a eura, ovisno o modelu, njegovoj starosti, broju prevaljenih kilometara… Procjenjuje se kako je do sada Dieselgate stajao VW i više od 35 milijardi eura.

Hrvati u Hrvatskoj nisu dobili ni kunu!!! Skandalozno ja da Hrvatska gotovo da nije poduzela ništa da se obeštete vlasnici spornih vozila, iako je Europska komisija vladama ?lanica EU poslala precizne upute kako prisiliti VW da plati penale. Posredstvom njema?kog odvjetni?kog ureda koji protiv Volkswagena zastupa na desetke tisu?a vlasnika diskutabilnih vozila VW grupe nalazi se najviše 50 Hrvata. Otkrivamo koje su države utjerale štetu od Volkswagena: 400.000 Nijemaca, 300.000 Amerikanaca, 40.000 Britanaca, 22.000 Talijana, 11.000 Belgijaca, 10.000 Austrijanaca, 6500 Španjolaca, 6200 Slovenaca, 4000 Portugalaca, 3300 Švicaraca, 1500 Luksemburžana, 50 Hrvata…

Volkswagen se loše proveo po svijetu, no u nas je dobro prošao. Sjedinjene Ameri?ke Države naplatile su se od ekoloških i poslovnih prevaranata i s više od 12 milijardi eura, a uz to se Amerikanci i u privatnim tužbama obilato uspjeli napla?uju. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u Italiji kaznila je Volkswagen s pet milijuna eura zbog manipulacije softverom ispušnih plinova, a ?ak su i njema?ke nadležne institucije rebnule VW grupu i s nekoliko milijardi eura, zadnje Audi i Porsche. Naprosto ne postoji ure?ena država koja bar na neki na?in nije pokušala zaštiti sve one koje je u najmanju ruku Volkswagen doveo u zabludu sugeriraju?i im u tvorni?kim deklaracijama kako njihovi inkriminirani automobili proizvode bitno manje emisije štetnih plinova nego što je to istina. Ovakvo varanje imalo je i niz drugih implikacija, od kvarenja automobila pa sve do teških ošte?ivanja državnih prora?una. Naime, u ve?ini država porez se odre?uje i po udjelu štetnih plinova, a kako su “stru?njaci” iz Wolfsburga deklarirali bitno manje emisije tako su prora?uni država teško ošte?eni.

Sve je to bilo iznimno složeno pitanje i države su reagirale na razli?ite na?ine, od ameri?ke pa i njema?ke koje su žestoko oplele po varalicama pa sve do hrvatske, BiH, srpske, bugarske…, gdje vlasti gotovo da nisu u?inile nište. Tim ?udnije, jer je i Europska komisija dala alate i upute kako utjerati svoja prava pred sudovima i kako se mogu ishoditi pozamašne odštete. Europski vlasnici vozila Volkswagen grupe pogo?enih skandalom ‘Dieselgate’ imaju pravo tražiti nov?anu kompenzaciju. Postoji nekoliko velikih asocijacija koje su ponudile besplatnu stru?nu i financijsku pomo? u traženju pravne zaštite. Brojni su nacionalni automobilisti?ki klubovi, poput njema?kog ADAC, koji pomažu u tome, Vlade, stru?ne organizacije…

Najve?a takva je ona koju provodi Savezno udruženje njema?kih potroša?a iz Berlina (VZBV) pred Višim regionalnim sudom u Braunschweigu. Organizirali su kolektivnu tužbu protiv društva Volkswagen AG još 01. studenog 2018. i do sada zastupaju 400.000 ošte?enika, vlasnika inkriminiraju?ih VW automobila. No, rok za hrvatske vlasnike vozila zahva?enih ‘Dieselgateom’ prošao je 29. rujna. Bez velike pompe, bez da su Hrvati uop?e znali da su mogli besplatno pristupiti i sudjelovati u ovoj kolektivnoj tužbi. Istina, još uvijek postoje neke pravne mogu?nosti da se ipak obeštete ošte?ene, no zbog zastare ulogu bi morala preuzeti hrvatska država.

‘Dieselgate’ je razotkrio kako je automobilska industrija namjerno dovela u zabludu milijune potroša?a.

GLOBALNO JE POGO?ENO OKO 11 MILIJUNA VOZILA

Volkswagen grupa (uklju?uju?i Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche i Seat) priznala je kako je globalno pogo?eno preko 11 milijuna vozila, od ?ega oko 8 milijuna vozila u Europi i to oko 5 milijuna vozila marke Volkswagen, 2,1 milijuna Audi, 1,2 milijuna Škoda i 1,8 milijuna kombija i oko 700.000 Seat vozila. Mnoge studije i ankete pokazuju da potroša?i zbog rizi?nosti, dugotrajnost i troškova sudskih postupka svoja prava ne ostvaruju pojedina?no na sudu. Izuzetak su nekoliko zemalja u kojima postoji u?inkovit sustav kolektivne pravne zaštite u vidu kolektivne tužbe koju predvi?a i hrvatski Zakon o parni?nom postupku. Od 2015.kada je Volkswagen priznao namjerno ugra?ivanje manipulacijskih softvera u dizel vozila, Hrvatska udruga za zaštitu potroša?a nije poduzela ništa u svrhu zaštite svojih potroša?a. Država je pristupila ovom problemu formalno, tako da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 2016.g. osnovalo Povjerenstvo za utvr?ivanje povrede hrvatskih zakona i propisa u podru?ju zaštite okoliša i zaštite potroša?a. Rezultati ovog povjerenstva i konkretni koraci poduzeti u svrhu ostvarivanja prava hrvatskih potroša?a nisu poznati, no ?injenica je da je veliki broj vlasnika s pogo?enim vozilima ostao u zrakopraznom prostoru i neznanju o tome što ?initi i na koji na?in tražiti svoja prava. Nasuprot uvijek inertnoj Hrvatskoj, u susjednoj Sloveniji Savez potroša?a Slovenije (ZPS) okupio je oko 6200 vlasnika vozila VW grupacije i podnio kolektivnu tužbu protiv Volkswagena u Njema?koj. Isto su u?inile Litva i Slova?ka i brojne druge europske države. U drugim europskim zemljama udruge za zaštitu potroša?a pred svojim sudovima su tako?er podigle kolektivne tužbe protiv Volkswagena (Velika Britanija je okupila oko 40 tisu?a Britanaca u kolektivnoj tužbi, Austrija 10 tisu?a, Belgija 11 tisu?a, Španjolska 6.500, Švicarska 2 tisu?e, Luxemburg, Portugal te Italija 22 tisu?e). Italija je ujedno i jedina EU zemlja u kojoj je nadležno tijelo (Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja) kaznila Volkswagen s 5 milijuna eura zbog manipulacije softverom ispušnih plinova.

U KOLEKTIVNIM TUŽBAMA POTROŠA?I NE SNOSE RIZIK

Ono što je bitno naglasiti jest da u kolektivnim tužbama potroša?i ne snose nikakav rizik u slu?aju gubitka spora jer je njihovo sudjelovanje i zastupanje pred sudovima od strane udruge potroša?a potpuno besplatno i ne podliježe nikakvim troškovima. Tek u slu?aju pozitivne presude u njihovu korist, kakva se o?ekuje u Njema?koj povodom kolektivne tužbe protiv Volkswagena i ovisno o njenom sadržaju, potroša?i ?e eventualno morati individualno nastaviti parnice protiv Volkswagena radi isplate štete. Naime, predmetna kolektivna tužba pokrenuta od strane VZBV ima za cilj utvrditi odgovornost Volkswagena prema kupcima zbog protuzakonitog postupanja odnosno namjernog i nemoralnog nanošenja štete, za koju odgovornost Volkswagen i dalje nije?e u Europi s ciljem izbjegavanja pla?anja štete europskim kupcima. Predmetna kolektivna tužba je dakle deklaratornog (pravno utvr?uju?eg) karaktera, a ne kondemnatorna (osu?uju?a). Temeljem nje bi njema?ki sud trebao utvrditi protupravno ponašanje Volkswagena i njegovu obvezu naknade štete kupcima koja je nastala zbog manipulacije softverom. Ova presuda ?e ujedno obvezivati sve njema?ke sudove koji u eventualnim daljnjim postupcima budu odlu?ivali o pojedina?nim odštetnim zahtjevima. Pri tome se realno i objektivno o?ekuje da ?e Volkswagen u slu?aju presude za protuzakonito postupanje radi zaštite svog poslovanja i ugleda, sam izraziti spremnost za naknadu štete kupcima u mirnom postupku bez daljnjih sudskih postupaka.

Kolektivnom tužbom željela se sprije?iti zastara prava mnogih kupaca na podnošenje tužbe protiv Volkswagena koji to još nisu u?inili, jer je zastara prekinuta 1.studenog 2018. podnošenjem kolektivne tužbe. Time se pomoglo svim kupcima, koji se na vrijeme priklju?e kolektivnoj tužbi, da nakon upisa u registar mirno ?ekaju odluku suda i nakon toga odlu?e što ?e poduzeti dalje. Rizik troškova ovog postupka snosi isklju?ivo VZBV.

AFEROM ‘DIESELGATE’ ZAHVA?ENO JE:
5 MILIJUNA VOLKSWAGENA
2,1 MILIJUN AUDIJA
1,2 MILIJUNA ŠKODI
700.000 SEATA
1,8 MILIJUNA KOMBIJA
35 MILIJARDI EURA DO SADA ŠTETA ZA VW

Zastara je zapo?ela za privatne tužitelje, no država još uvijek može u?initi puno

60.000 vlasnika inkriminiraju?ih vozila u HR moglo je i do desetak tisu?a eura

Šansa za ostvarivanje njihovih prava koja su povrije?ena grubom i neeti?nom prevarom gigantskog auto-koncerna prošla je 29. rujna 2019. godine. Naime, svi prevareni kupci (dakle samo fizi?ke osobe) trebali su se prijaviti u registar kolektivne tužbe u Njema?koj do 29. rujna 2019. pri ?emu su morali dostaviti dokumentaciju (kupoprodajni ugovor ili ra?un te knjižicu vozila/prometnu) kojom dokazuju da su vlasnici vozila s ugra?enim dizel motorom i spornim softverom, kupljenih nakon 2008. godine.

U svemu tome ošte?enicima je velika potpora bila i krovna europska institucija, Europska komisija naložila je VW-u poduzimanje korektivnih mjera, poput opoziva kako bi se osiguralo da su svi pogo?eni automobili uskla?eni sa zakonom. Zatražili su kažnjavanje proizvo?a?a automobila na djelotvoran, proporcionalan i odvra?aju?i na?in, uz potporu prigodom su?enja. Komisija redovito objavljuje pregled napretka opoziva povezanog s emisijama NOx. Vrlo pomno prati na?in na koji države ?lanice provode ta pravila te je u pogledu grupe Volkswagen pokrenula niz postupaka zbog povrede, uklju?uju?i protiv Njema?ke, Luksemburga, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine. Pokrenula je i temeljitu reformu pravila EU-a o homologaciji tipa. Posljedi?no ?e Komisija od rujna 2020. mo?i pokretati opozive diljem EU-a i nametati proizvo?a?ima ili tehni?kim službama administrativne kazne u iznosu od najviše 30. 000 EUR po nesukladnom automobilu. Zanimljivo, u Hrvatskoj vlada gotovo apsolutni muk u svezi sa svime što je navedeno i kako stoje stvari Volkswagen do sada zbog prevara u Hrvatskoj nije kažnjen ni s jednom jedinom kunom. Pretpostavlja se kako u Hrvatskoj prometuje najmanje 60.000 inkriminiranih vozila!

U Njema?koj su ovi ošte?enici ve? pobijedili

Osnovanost zahtjeva za naknadu štete u individualnim parnicama protiv Volkswagena njema?ki sudovi su utvrdili u mnogim svojim odlukama, potvrdivši da se radi o namjernom i nemoralnom ošte?ivanju kupaca:
1. Pravomo?na presuda OLG Köln od 03.01.2019.,br.: 18 U 70/18, prema kojoj je Volkswagen AG, zbog namjernog i nemoralnog ošte?enja, obvezan naknaditi kupcu polovnog vozila marke Audi A4 EA 189 Eu5, uz povrat vozila, iznos kupoprodajne cijene vozila umanjen za naknadu uporabe vozila što u kona?nici iznosi 16.995,11 eura plus pripadaju?e kamate.
2. Pravomo?na presuda OLG Köln od 16.07.2018., br.: 27 U 10/18, prema kojoj je Volkswagen AG oštetio kupca stavljaju?i vozilo sa spornim softverom na tržište što predstavlja obmanu svih potencijalnih kupaca koji nisu svjesni instaliranja ovog softvera. Zbog instaliranog softvera vozilo je neispravno jer nema uobi?ajenu kvalitetu. Stoga je ovom obmanom kupac pretrpio gubitak, jer je zaklju?io za njega ekonomski nepovoljan kupoprodajni ugovor te mu je Volkswagen dužan isplatiti iznos kupoprodajne cijene vozila umanjen za naknadu uporabe vozila, sveukupno iznos od 15.684,88 eura, uz povrat vozila Volkswagenu.
3. Pravomo?na presuda OLG Koblenz, od 12.06.2019., br. 5 U 1318/18, prema kojoj je Volkswagen AG dužan platiti odštetu kupcu dizelskog vozila pogo?enog skandalom zbog namjerno i nemoralno uzrokovane štete. Tužitelj je kupio rabljeni VW Sharan, s dizelskim motorom EA189, za 31.490,00 eura. Nakon objave skandala s ispušnim plinovima, zatražio je od proizvo?a?a naknadu zbog ošte?enja i želio je vratiti vozilo. Iako je njegov zahtjev odbijen u prvostupanjskom postupku, drugostupanjski sud mu je dao za pravo prihvativši da se radi o namjernom i nemoralnom ošte?ivanju stavljanjem u prometu vozila s nedopustivim softverskim programiranjem te da se radi i o trgova?koj prijevare od strane Volkswagen grupe. Volkswagen je dužan tužitelju izvršiti povrat kupoprodajne cijene umanjenu za uporabnu naknadu (5.873,90 eura za prije?enih 20.000 km na temelju ukupne o?ekivane kilometraže od 300.000 km), dakle ukupno 25.616,10 eura.

18. rujna 2015. godine ameri?ka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) obavijestila je javnost o ilegalnom softveru, pet dana kasnije izvršni direktor Volkswagena Martin Winterkorn postao je bivši.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com