Evo kako je Bosch postigao presudan napredak u tehnologiji dizelaša

0
247

?ak i danas, kompaktni automobil klase Golf opremljen Boschevom dizelskom tehnologijom ispušta u prosjeku tek 13 miligrama dušikovih oksida po kilometru u RDE ciklusima, a to je približno jedna desetina propisanog ograni?enja koje ?e se primjenjivati od 2020. godine.

Ono što ?ini to postignu?e toliko uzbudljivim ?injenica je da su Boschevi inženjeri postigli te rezultate usavršavanjem ve? postoje?ih tehnologija. Nisu potrebne dodatne komponente koje bi pove?ale trošak. „Pomi?emo granice onoga što je tehni?ki izvedivo. Opremljena Boschevom najnovijom tehnologijom, dizelska vozila bit ?e svrstana u vozila s niskim emisijama, a ipak ?e ostati povoljna”, rekao je Boschev glavni izvršni direktor dr. Volkmar Denner.

Kada ?e kupci mo?i nabaviti dizelsku tehnologiju?
Novi Boschev dizelski pogonski sklop uglavnom se temelji na komponentama koje su dostupne na tržištu ili koje ?e se uskoro po?eti proizvoditi. Stoga je odmah dostupan kupcima i ima mogu?nost uklapanja u proizvodne projekte. Dijelovi te tehnologije ve? su sadržani u novim serijski proizvedenim vozilima, u kojima ve? postižu sjajne rezultate. U Boschu smatraju da ?e tehnologija predstavljena u ispitnim vozilima postati standardna oprema za dvije do tri godine, a do tada ?e se dizelska vozila postupno približiti ograni?enju od 13 miligrama za emisije dušikovih oksida u RDE ciklusu. Bosch ve? aktivno pridonosi mnoga saznanja 300 RDE projektima u kojima sudjeluje s proizvo?a?ima automobila, koje ?e pravovremeno obavještavati o novom napretku.

Vi to zovete revolucijom, a onda kažete da ?e se dijelovi uskoro po?eti proizvoditi. Nije li to kontradiktorno?
Boscheva dizelska tehnologija temelji se na komponentama koje se ve? upotrebljavaju ili ?e se po?eti upotrebljavati u serijski proizvedenim vozilima. Presudni napredak temelji se na inteligentnoj kombinaciji optimizacije motora i obrade ispušnih plinova. Nisu potrebne dodatne komponente koje bi pove?ale cijenu pogonskog sklopa. Me?utim, u na?elu koncept vozila mora biti u skladu s normom Euro 6d temp ili Euro 6d, što zna?i da, primjerice, mora imati ugra?en sustav SCR AdBlue. Zahvaljuju?i novoj tehnologiji, dizelska ?e vozila ispuštati manje dušikovih oksida, o?uvat ?e se njihova prednost u odnosu na benzinska vozila u emisiji CO2 te ?e ostati povoljna, uklju?uju?i i vozila kompaktne klase.

Ako Bosch uglavnom upotrebljava ve? postoje?i hardver, kako to da je ova tehnologija predstavljena tek sada, a ne prije nekoliko godina?
Ono što je posebno ubrzalo napredak bila je nova vrsta RDE ispitivanja. No kako bi takva ispitivanja postala stvarnost, bila je potrebna nova tehnologija za mjerenje emisija vozila u cestovnom prometu. Pouzdani prijenosni sustav za mjerenje emisija (PEMS) za osobne automobile dostupan je tek od 2013. godine. I tek smo otad imali detaljnu predodžbu o tome na što se trebaju usredoto?iti naši inženjeri i koje situacije u vožnji predstavljaju osobit izazov. Ispitivanja na cesti poslužila su kao katalizator za razvoj.

Kako nova tehnologija utje?e na kvalitetu zraka u gradskim sredinama?
Kako bi doznali odgovor na to pitanje, predstavnici Boscha zatražili su od nezavisne inženjerske tvrtke preciznu analizu. Analizirala se kvaliteta zraka u ?etvrti Neckartor u Stuttgartu, ozloglašenoj zbog razine zaga?enosti zraka. Rezultati analize podataka su jasni: kada bi sva dizelska vozila bila opremljena najnovijom Boschevom ispušnom tehnologijom, njihov udio u lokalnom zaga?enju bio bi zanemariv te bi ?ak i u Neckartoru ostala u okviru ograni?enja koja je propisao EU.

Može li se nova Boscheva dizelska tehnologija naknadno ugraditi?
Valja podsjetiti da je uspjeh Boscheva vozila za demonstraciju bio mogu? jedino zahvaljuju?i kombiniranju raznih zna?ajki u cjelokupnom paketu. U tom pogledu, nema smisla naknadno ugra?ivati pojedina?ne komponente. U na?elu, koncept vozila mora biti u skladu s normom Euro 6d temp ili Euro 6d, što zna?i da, na primjer, mora imati ugra?en sustav SCR AdBlue.

?ime se nova dizelska tehnologija izdvaja od ostalih?
Dosad su dva ?imbenika sprje?avala smanjenje emisija dušikovih oksida dizelskih vozila. Prvi je stil vožnje. Boschevo tehnološko rješenje vrlo je prilagodljiv sustav za upravljanje protokom zraka za motor. Dinami?an stil vožnje zahtijeva jednako dinami?nu recirkulaciju ispušnih plinova. To se može posti?i upotrebom turbopunja?a koji reagira brže nego konvencionalni turbopunja?i. Zahvaljuju?i kombinaciji recirkulacije ispušnih plinova visokog i niskog tlaka, sustav za upravljanje protokom zraka postaje još fleksibilniji. To zna?i da voza?i mogu voziti bez porasta emisija. Utjecaj temperature jednako je važan. Kako bi se osigurala optimalna pretvorba dušikovih oksida, temperatura ispušnih plinova mora iznositi više od 200 Celzijevih stupnjeva. Vozila tijekom gradske vožnje ?esto ne uspijevaju dose?i tu temperaturu. Bosch je stoga odabrao sofisticirani sustav upravljanja toplinom za dizelski motor. Njegovom upotrebom izvršava se aktivna regulacija temperature ispušnih plinova, ?ime se osigurava da ispušni sustav ostane dovoljno vru? da funkcionira unutar raspona stabilne temperature te da se emisije zadrže na niskoj razini.

Nije li ta tehnologija predstavljena prekasno da bi se sprije?ile zabrane vožnje?
Kako bi se poštovala ograni?enja za zaga?enje zraka na mjestima velike zaga?enosti zraka kao što je Neckartor, potreban je niz mjera, koje podjednako uklju?uju smanjenje emisija vozila kao i mjere kojima se osigurava nesmetan protok prometa. Sve te mjere moraju se iskoristiti kako bi se izbjegle zabrane vožnje. Što se ti?e dizela, sama uobi?ajena obnova voznog parka još ?e više smanjiti zaga?enje uslijed emisije dušikovih oksida. Uvjereni smo da nakon naše revolucije u budu?nosti nitko ne?e mo?i uvesti op?u zabranu vožnje za dizelska vozila u gradovima; dizelska ?e vozila zadržati svoje mjesto u gradskom prometu, bilo kod trgovaca ili voza?a.

Je li ova složena tehnologija dostupna i u kompaktnim vozilima?
Bosch pretpostavlja da ?e cijena pogonskog sklopa biti otprilike sli?na cijeni modernog dizelskog pogonskog sklopa opremljenog sustavom SCR AdBlue. Zna?ajno je da je novi dizelski pogonski sklop bio premijerno predstavljen u kompaktnom vozilu. Bosch vjeruje da ?e velik broj vozila koja upotrebljavaju novu dizelsku tehnologiju imati istisninu do 1,6 litara. To uklju?uje kompaktnu klasu. Sustav se, naravno, može nadograditi za ve?e klase vozila kao što su terenska vozila.

Kako ?e nova tehnologija utjecati na potrošnju sredstva AdBlue?
U ispitnom je vozilu potrošnja sredstva AdBlue otprilike 1,5 litara na 1 000 kilometara, ?ak i u sportskoj vožnji.

Kako ?e nova tehnologija utjecati na potrošnju goriva?
Cilj našeg inženjerskog rada bio je o?uvati prednost dizelske tehnologije u emisiji CO2, te stoga i nižu potrošnju goriva dizelskih motora u usporedbi s benzinskima. U tome smo uspjeli. Boschevo ispitno vozilo ne troši više goriva od usporedivog dizelskog vozila.

Koliko je inženjerskog truda uloženo u novu dizelsku tehnologiju?
Tijekom zadnjih nekoliko godina otprilike 100 inženjera radilo je na novoj tehnologiji. Ukupni je trošak bio u iznosu od osam znamenki.

Izvor: BOSCH

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com