Evo koje su Skrivene i dodatne mogu?nosti aplikacije Google Maps

0
555

Google Maps je bez premca najbolja besplatna (a i op?enito) navigacija koja je dostupna na mobilnim telefonima ili osobnom ra?unalu. Rije? je o navigaciji koju koristi više od milijarde ljudi širom svijeta, a odlikuju ju najažurnije karte kao i snaga tražilice Google koja ?e vam pomo?i u pretraživanju mjesta odnosno doga?aja na koji ste se uputili. Tako?er, zahvaljuju?i velikom broju korisnika, ima i najpreciznije informacije o prometnim zagušenjima. Ova je aplikacija toliko bogata opcija da ve?ina korisnika uop?e nije svjesna svih mogu?nosti, tako da ?emo u ovom serijalu ?lanaka predstaviti neke od njih.

Dodavanje više odredišta putovanju

U svakodnevnom paljenju navigacije i korištenju za samo jednu ciljanu destinaciju, lako je mogu?e previdjeti vrlo korisnu opciju dodavanja više mjesta interesa na rutu. Drugim rije?ima, ukoliko na putu izme?u odredišta i destinacije želite ciljano negdje stati na ru?ak, oti?i u du?an ili pogledati neku znamenitost, ne morate, kao do sada, svaki put zapo?injati novu navigaciju kad se staro putovanje završi. Možete kreirati samo jedno putovanje, a sve to?ke dodati kao usputne stanice. Na taj na?in navigacija ?e biti jednostavnija, a imate i to?an uvid u to kad ?ete sti?i na krajnju destinaciju.

Opciju ?ete uklju?iti pritiskom na ikonu u obliku tri okomite to?ke koja je smještena s lijeve strane okvira u kojem je uneseno odredište. Izborom prve opcije (Add Stop ili Dodaj destinaciju) možete unijeti novu me?u to?ku. Aplikacija uvijek posljednju dodanu destinaciju stavlja na posljednje mjesto na putovanju, tako da, nakon što je prona?ete, pobrinite se da je odvu?ete na pravo mjesto u ruti putovanja. Na ovaj na?in možete dodavati velik broj to?aka, a možete kreirati i kružne vožnje.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com