Evo kako pripremiti automobil za ljeto

0
839

Tijekom ljeta, puno se više putuje nego zimi, ?im osvanu lijepi dani i pojavi se mogu?nost za boravak na zraku, uz more, rijeku, jezero ili bilo gdje na odmoru, vrlo je važno da naše vozilo bude spremno za duža putovanja.

Kako bismo vam pomogli i olakšali pripremu vozila za ljeto u nastavku možete pro?itati što predlažu naši stru?njaci da se mora provjeriti i o ?emu moramo voditi ra?una kako bi nas naše vozilo sigurno i bez poteško?a prevezlo na mjesto za odmor.

Prije puta obaviti kontrolu vozila

Prije bilo kakvih kontrola potrebno je slijediti upute iz korisni?kog priru?nika kojeg uvijek moramo imati u vozilu. Priru?nik može pomo?i voza?u i dati rješenje za ve?inu problema, odnosno uputiti ga kada je potrebno obratiti se servisu ukoliko do?e do kvara kojeg sam voza? ne može riješiti. Ako ga nemamo, teže ?emo detektirati problem, ne?emo znati zašto je upaljena lampica ili što zna?i poruka na kontrolnoj plo?i Otežava se komunikacija izme?u servisa i voza?a koji ne može objasniti što se dogodilo s vozilom.

Jedna od najosnovnijih kontrola jest kontrola razine ulja u motoru, osobito za vozila koja nemaju nadzor razine ulja putem putnog ra?unala. Ta bi se kontrola trebala obaviti nakon svakog punjenja goriva, 10 minuta nakon gašenja vozila na ravnoj podlozi. Razina na ru?nom mjera?u ulja mora biti izme?u minimuma i maksimuma, a ukoliko je razina viša ili niža od toga treba provjeriti u korisni?kom priru?niku ili kontaktirati servis. Ovakva se kontrola mora obavljati nakon svakog dužeg putovanja, ukoliko vu?emo prikolicu ili drugo priklju?no vozilo kojim prevozimo ve?e terete jer tada motor troši više ulja, osobito u ljetnom periodu. Uz sebe bi uvijek valjalo imati litru motornog ulja jer se može dogoditi da ga ne možemo kupiti na benzinskim postajama. Nakon dopune ulja, ostatak ulja zatvorite u plasti?nu vre?icu ili drugu ambalažu koja se može dobro zatvoriti kako se ulje ne bi prolilo po prtljažniku.

Još je jedna važna kontrola, a rije? je o kontroli rashladne teku?ine. Ne smije se otpuštati poklopac ako se motor nije dovoljno ohladio jer se možemo ope?i. Rashladna teku?ina motora može se nadopuniti destiliranom vodom ili vodom iz slavine, ali se ne smije dodati više od 3 dcl. Ukoliko je rije? o više teku?ine mogu?e je došlo do propuštanja rashladnog sustava što treba provjeriti, a potom kontaktirati pomo? na cesti ili servis. Ako rashladni sustav nadopunjavamo antifrizom, u korisni?kom priru?niku moramo potražiti koju vrstu teku?ine predvi?a proizvo?a?.

Teku?inu za stakla, tako?er redovito moramo dopunjavati zbog pove?ane potrošnje tijekom ljetnih mjeseci. Istrošene metlice brisa?a kao i loša usmjerenost mlaznica za pranje vjetrobranskog stakla mogu biti prava gnjavaža na dužim putovanjima, pa ih tako?er treba provjeriti i ukoliko je potrebno, zamijeniti novima kako bi vožnja bila ugodnija i sigurnija.

Zbog prtljage i pove?anja tereta u vozilu potrebno je postaviti tlak u gumama prema tablici koja odre?uje nivo tlaka u gumama prema osovinskom optere?enju za odre?enu dimenziju kota?a. Ta je tablica obi?no nalijepljena na poklopcu spremnika goriva ili na okviru vrata, a tako?er nalazi se i u korisni?kom priru?niku za vozilo. Vrlo je važno da nivo tlaka u gumama bude odgovaraju?i jer previsoki ili preniski nivo mogu oštetiti gumu.
Voza? mora znati ima li rezervni kota? u vozilu. Ukoliko ga nema, mora provjeriti postoji li u vozilu pribor za popravak gume, je li korišten i je li mu istekao rok trajanja. Preporuka je da imamo rezervni kota? umjesto pribora za popravak gume jer se ?esto dogodi da se guma rasje?e vožnjom po uskim, makadamskim cestama i ne može se popraviti. Tako?er, moramo provjeriti ispravnost i nivo tlaka u gumama rezervnog kota?a.
Preporu?uje se provjeriti ima li vozilo alat za zamjenu kota?a, je li klju? za otpuštanje vijaka kota?a dovoljno ?vrst i ima li klju?i? za sigurnosni vijak na gumama.
?esto se doga?a da rezervne žaruljice i osigura?i nisu odgovaraju?i pa i to valja provjeriti. U ljetnom se periodu zbog vru?ina i gužvi na prometnicama ?esto putuje no?u zbog ?ega dolazi do ?eš?e potrebe za zamjenom žaruljica, a ukoliko žaruljice nisu odgovaraju?e dolazi do problema. Osigura?i tako?er ?esto pregore zbog preoptere?enja 12V utika?a u vozilu, vanjskim hladnjacima, pumpama za gumene ?amce ili uklju?ivanjem ostalih potroša?a (tableti, mobiteli, prijenosni DVD ure?aji i sli?no).

Sigurnosna oprema treba biti na dohvat ruke prilikom zaustavljanja vozila u slu?aju kvara ili drugih nepredvi?enih situacija što se ?esto doga?a u ljetnim danima. Reflektiraju?ih prsluka mora biti dovoljno za sve putnike u vozilu, a trokut i prva pomo? tako?er moraju biti pri ruci umjesto da su zatrpani prtljagom i teško dostupni. Dobro je imati vatrogasni aparat dobro u?vrš?en u svojem nosa?u.

?este pogreške voza?a u ljetnim danima

Ulijevanje pogrešnog goriva u vozilo.

Vožnja na rezervi može biti problem zbog ?eka se ?esto doga?a da vozilo ostane bez goriva jer se tijekom ljetnih mjeseci zna dogoditi da putno ra?unalo pogrešno izra?unava preostalu koli?inu goriva u vozilu.

Kupanje s klju?evima, gubitak klju?eva u moru ili zaklju?avanje klju?eva u vozilu.
Pregrijavanje kva?ila u dugim kolonama na uzbrdici, ko?enje kva?ilom umjesto parkirnom ili nožnom ko?nicom, vu?a priklju?nog vozila ili auto-prikolice može potpuno uništiti kva?ilo.

Zna se dogoditi da voza? ne zna koju asistenciju ima, niti njezin broj telefona pa ?esto pomo? na cesti traže na broju 112 umjesto na broju 1987.

Loša priprema priklju?nog vozila koje ?esto bude pretovareno, za starim, lošim gumama koje lako pucaju. ?esti su problemi s osovinama ili ležajevima prikolica koje se neredovito servisiraju. Svjetla na prikolicama tradicionalno su loša i neispravna, teret je ?esto loše u?vrš?en zbog ?ega voza?i znaju imati velikih problema na autocestama.

Korištenje klima ure?aj u našim vozilima tokom ljetnih dana neizbježna je stavka, ali se preporu?uje umjereno korištenje zbog preoptere?enja i kvarova na alternatoru zbog neprestanog rada ventilatora. Zbog neprestanog korištenja klime u vozilu dolazi do preoptere?enja i kvarova na alternatoru.

Kad stignemo na svoje odredište i duže vrijeme ne koristimo vozilo, poželjno ga je parkirati u hlad i prekriti ga presvlakom kako bismo izbjegli kvarove na elektronici vozila i akumulatora koji nije otporan na povišene temperature i dug period ne pokretanja za vrijeme godišnjeg odmora. Ukoliko se vozilo ne koristi duže vrijeme može do?i do blokiranja parkirne ko?nice.

Preporu?ene brze kontrolne to?ke za ljetni period putem servisa za situacije kad redovni servis nije u skorom dolasku prema prije?enim kilometrima vozila:

Rashladni ure?aja motora:
Nivo rashladne teku?ine
Propusnost rashladne teku?ine
Rad ventilatora za hla?enje motora
Ispravnost termostata motora
Vizualna kontrola stanja rashladnih crijeva
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera
Klima ure?aja
Napunjenost klima ure?aja sa plinom i potreba za izmjenom plina i ulja u klima ure?aju
Dezinfekcija klima ure?aja
Zamjena filtera ventilacije
Test propusnosti rashladnog plina
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera
Ure?aj za pranje stakla
Razina teku?ine za stakla
Stanje metlica za brisanje stakla
Rad mlaznica za pranje stakla
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera
Signalizacija
Ispravnost žaruljica za vanjsko osvjetljenje
Truba vozila
Ispravnost dodatnih žarulja
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera
Motor
Dijagnosti?ka kontrola motora
Kontrola na nezabrtvljenosti motora
Kontrola razine ulja u motoru
Kontrola starosti i istrošenosti remena
Vizualna kontrola na propuštanje sustava ubrizgavanja s gorivom
Kontrola turbo ure?aja na vidljiva vizualna ošte?enja ili propuštanja
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera
Transmisija vozila
Kontrola kva?ila na mogu?e primjedbe od strane servisera prilikom probne vožnje
Razina ulja u automatskom ili manualnom mjenja?u i ostalim prijenosnicima
Kontrola stanja pogonskih vratila i kardanskih vratila
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera
Ispušni sustav
Kontrola propusnosti ispušnog sustava
Kontrola gumenih nosa?a za držanje ispušnih lonaca
Kontrola razine aditiva ili AdBlue sredstva za obradu ispušnih plinova
Ostale radnje potrebne prema procijeni servisera
Sustav startanja i punjenja test putem ure?aja za navedene cjeline
Testiranje akumulatora
Testiranje Elektro pokreta?a
Testiranje alternatora
Ostale radnje prema procijeni servisera
Ko?nice
Mjerenje to?ke vrelišta ko?ione teku?ine
Kontrola istrošenosti ko?ionih obloga, diskova i ostalih potrošnih dijelova
Kontrola ko?ionih cijevi
Ostale radnje prema procijeni servisa
Ovjes
Vizualna kontrola opruga i amortizera po mogu?nosti test amortizera na ispitnom ure?aju
Kontrola istrošenosti zglobova i dijelova na vilicama i upravlja?kom ure?aju vozila
Kontrola stanja istrošenosti guma i vidljivih ošte?enja na gumama
Ostale radnje prema procijeni servisa
Ostale potrebne kontrole i dijagnosti?ka testiranja koja su vezane za odre?enu marku ili model vozila i opremu vozila provesti prema procijeni servisera

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com