“Google Auto” ?e ovo ljeto ‘osvojiti’ vaš pametni telefon, zaslon u autu poput zaslona na telefonu

0
437

To?an datum dolaska nove nadogradnje još nije odre?en, ali o?ekuje se da ?e se to dogoditi u sljede?im tjednima. Android Auto, sada dobro uspostavljena usluga koja u praksi ?esto zamjenjuje klasi?ne informacijsko-zabavne sustave proizvo?a?a automobila, postat ?e sljede?ih tjedana još korisniji, a nadasve prilago?eniji korisnicima. Dolazi dobra koli?ina inovacija uz pomo? kojih ?e pametni telefon s operativnim sustavom Android biti još tješnje povezan sa spomenutim sustavima.

Prva i najuo?ljivija novost bit ?e ve?a mogu?nost personalizacije su?elja. Do sada smo bili naviknuti na to da je to uvijek bilo isto, bez obzira u kojoj smo marki automobila sjedili. Nadogradnjom ?e sustav sažeti izgled vašeg pametnog telefona, uklju?uju?i njegovu pozadinu, a ostale funkcije i aplikacije mo?i ?e se projicirati izravno s telefona – postavljanje ?e se izvršiti izravno s telefona. Tako?er ?e biti mogu?e koristiti takozvani ‘tamni na?in rada’, prigušeni zaslon koji sprje?ava odsjaj zaslona.

Personalizacija, me?utim, ovdje ne završava. Od sada ?e biti lakše prebacivati se izme?u naj?eš?e korištenih aplikacija. Istodobno, bit ?e dostupan i brži pristup komunikacijskim programima kao što su Google Messenger, WhatsApp i drugi. U me?uvremenu ?e biti mogu?e pregledavati sve aplikacije po abecednom redu, a svaka od njih imat ?e mogu?nost “na vrh.” Voza?ima elektri?nih automobila sada ?e biti još lakše pretraživati elektri?ne punja?e, bez obzira na to tip vozila, prvo se parenje dogodilo izme?u infotainment sustava i telefona, što sada tako?er može biti prili?no dugotrajan proces.

Automobilska tehnologija postaje sve važniji element ili podru?je rada za Googleove stru?njake, a Android Auto je samo jedan od fokusa. Neki automobili ve? nude informativni sustav Android Automotive, a tu su Google Assistant i druge aplikacije koje ?e uslijediti u sljede?ih godinu i pol – uklju?uju?i digitalni klju? automobila, koji ?e postati stvarnost sa sljede?om, 12. generacijom Androida koji radi sustav.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com