Kre?e nova runda poticaja za elektri?ne automobile

0
232

Za razliku od debakla s poticajima za fizi?ke osobe, do kojih se moglo do?i samo povlaštenim informacijama, 20. lipnja kre?u poticaji za elektri?ne automobile i pravne osobe, a najavljeni su pravodobno na službenim stranicama.

U srijedu 20. lipnja 2018. godine ?e Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost objaviti Javni poziv za sufinanciranje energetski u?inkovitih vozila trgova?kim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim prora?unskim i izvanprora?unskim korisnicima. Na raspolaganju ?e biti ukupno 13 milijuna kuna koji ?e se dodijeliti putem subvencija, odnosno financijskih pomo?i.

Sredstva u slijede?im iznosima po vozilu mo?i ?e se dobiti za:

elektri?ne bicikle – do 5.000,00 kuna, za 5 do 15 komada
• elektri?na vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
• vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim „plug-in“ pogonom – do 40.000,00 kuna
• vozila kategorije N1 pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 kuna
• vozila kategorija M1 i N1 s elektri?nim pogonom – do 80.000,00 kuna
• vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s elektri?nim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP ili UPP – max. 400.000,00 kuna.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prije?i 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat ?e se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Za sufinanciranje ?e biti prihvatljivo novo motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slu?aju elektri?nog bicikla, nije ranije bilo korišteno.

Što se ti?e tehni?kih uvjeta prihvatljivo je:

• „plug-in” hibridno vozilo kategorije M1 koje ima dopuštenu emisiju one?iš?uju?e tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
• vozila klase M1 – isklju?ivo osobna vozila niže i srednje kategorije (gradska i kompaktna vozila), odnosno prema europskoj kategorizaciji tzv. A (mini), B (mali) i C (srednji) segment vozila.

Za sufinanciranje od strane Fonda bit ?e prihvatljiva vozila sljede?ih tehni?kih karakteristika:

• elektri?ni bicikl – vozilo koje ima najmanje dva kota?a i koje je opremljeno pedalama i pomo?nim elektri?nim motorom ?ija najve?a trajna snaga nije ve?a od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako voza? prestane pokretati pedale,
• L1: motorna vozila s 2 kota?a (mopedi), radnog obujma motora ? 50 cm3, ili kod elektromotora najve?e trajne nazivne snage ?4kW i brzine ? 45 km/h,
• L2: motorna vozila s 3 kota?a (mopedi), radnog obujma motora ? 50 cm3, ili kod elektromotora najve?e trajne nazivne snage ? 4kW i brzine ? 45 km/h,
• L3: motorna vozila s 2 kota?a (motocikli) brzine > 45 km/h
• L4: Motorna vozila s 2 kota?a i bo?nom prikolicom (motocikli s bo?nom prikolicom), radnog obujma motora > 50 cm³ ili brzine > 45 km/h,
• L5: Motorna vozila s 3 kota?a, simetri?no postavljena s obzirom na uzdužnu os vozila (motorni tricikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 45 km/h,
• L6: motorna vozila s 4 kota?a (laki ?etverocikli), ?ija je masa praznog vozila ? od 350 kg što ne uklju?uje masu baterija kod elektri?nih vozila ?ija je najve?a konstrukcijska brzina ?45 km/h,
• L7:motorna vozila s 4 kota?a osim lakih ?etverocikala, ?ija je masa praznog vozila ? od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uklju?uje masu baterija kod elektri?nih vozila i ?ija najve?a neto snaga motora je ? 15 kW,
• M1: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za voza?a imaju još najviše 8 sjedala,
• M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta voza?a imaju više od 8 sjedišta i ?ija najve?a dopuštena masa nije ve?a od 5 t,
• M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta voza?a imaju više od 8 sjedišta i ?ija je najve?a dopuštena masa ve?a od 5 t,
• N1: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x ? 3,5 t,
• N2:motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase 3,5 t < x ? 12 t,
• N3: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x > 12 t.

Pravo na sredstva Fonda mo?i ?e ostvariti jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali prora?unski i izvanprora?unski korisnici, trgova?ka društva i fizi?ke osobe (obrtnici) ako:

• podnesu zahtjev sukladno uvjetima koji ?e biti nazna?eni u Javnom pozivu
• imaju sjedište na podru?ju RH,
• dostave obveznu dokumentaciju te ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu,
• prihvate uvjete zajedni?kog financiranja propisane Javnim pozivom i op?im aktima Fonda,
• ulažu vlastita sredstva za kupnju vozila,
• registriraju vozila na podru?ju Republike Hrvatske (izuzev u slu?aju kategorije elektri?ni bicikl),
• nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,
• pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda,
• nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
• ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u podru?ju zaštite okoliša, energetske u?inkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (odnosi se na trgova?ka društva i fizi?ke osobe (obrtnike)),
• nisu poduzetnik u teško?ama (odnosi se na trgova?ka društva i fizi?ke osobe (obrtnike)),
• sklope ugovor s Fondom o neposrednom sufinanciranju kupnje energetski u?inkovitih vozila,
• ispunjavaju i druge uvjete koji ?e se utvrditi javnim pozivom.

Podnositelji zahtjeva moraju biti prvi vlasnici vozila za koje podnose zahtjev za sufinanciranje.

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 20. lipnja 2018. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja ra?una za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila pla?enih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Vozila nabavljena putem ugovora o operativnom leasingu nisu Fondu opravdan trošak. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv odnosno ukoliko prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila prema ovom Javnom pozivu treba sadržavati slijede?u obveznu dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr), popunjen u cijelosti, ovjeren, te vlastoru?no potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva (potpisani i ovjeren primjerak u izvorniku),
2. CD-u ili DVD-u ili USB-u s popunjenim prijavnim obrascem u Excel .xlsx datoteci (neovjeren i nepotpisan),
3. Ponuda za kupnju vozila izdana od strane prodavatelja,
4. Tehni?ke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija vozila, proizvo?a?, model, vrsta pogona (elektri?ni / „plug-in“ hibridni, SPP, UPP), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km,gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.
5. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv (u izvorniku),
6. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornoš?u da li ?e se PDV u ra?unima za utvr?ivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se ne?e koristiti kao pretporez u obra?unskom razdoblju, ovjerenu pe?atom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za sufinanciranje (u izvorniku), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

U slu?aju da su podnositelji zahtjeva JLP(R)S, tijela državne uprave ili ostali prora?unski i izvanprora?unski korisnici, zahtjev za sufinanciranje mora dodatno sadržavati:

• Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovaraju?e stavke u prora?unu/financijskom planu ovjerenu pe?atom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja, odnosno Izjavu da ?e se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom prora?una/financijskog plana ukoliko ista nisu bila planirana (u izvorniku).

U slu?aju da su podnositelji zahtjeva trgova?ka društva ili fizi?ke osobe (obrtnici), zahtjev za sufinanciranje mora dodatno sadržavati sljede?u dokumentaciju, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv:

• Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,
• Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,
• Izjavu poduzetnika da nije u teško?ama, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,
• Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (iznimno, navedeni dokument ne smije biti stariji od 90 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv),
• BON 2 ili SOL 2 (u izvorniku).

Ukoliko Korisnik dostavlja dokumentaciju za više od jedne vrste vozila, potrebno je za svaku pojedinu vrstu vozila dostaviti tehni?ke karakteristike svakog pojedinog vozila.
Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje (koji mora sadržavati svu obveznu dokumentaciju koja ?e biti propisana javnim pozivom) zapo?inje dana 20. lipnja 2018. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2018. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predvi?ena sredstva.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se preporu?enom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s nazivom ili imenom i adresom podnositelja zahtjeva, na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost,Radni?ka cesta 80, 10 000 Zagreb,uz naznaku: „Zahtjev na javni poziv za vozila – pravne osobe – 2018.“

Podnositelj zahtjeva u roku za dostavu zahtjeva, a prije donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda može svojom potpisanom izjavom odustati od istog, izmijeniti ga ili isti dopuniti. Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na na?in kojim se pove?avaju tražena bespovratna sredstva od Fonda.

Zahtjevi ?e se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda (ukoliko se zahtjev dostavlja osobno) te ?e biti ocjenjivani u skladu s Pravilnikom o uvjetima i na?inu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Svi zainteresirani se pozivaju da dobro prou?e cjelokupni tekst javnog poziva koji ?e u srijedu 20. lipnja 2018. biti objavljen u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Fonda, kako bi se uspješno prijavili na javni poziv te ostvarili pravo na sufinanciranje od strane Fonda.

Svakako pro?itajte i slijede?e ?lanke:

Ekskluzivno: Kre?u poticaji za elektri?ne automobile, evo kako ostvariti uštedu od 80.000 kn
Poticaji za elektri?ne automobile planuli u samo 4,5 sata
Do poticaja za elektri?ne automobile moglo se do?i samo povlaštenim informacijama

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com