Ovo je sve što trebate znati o registraciji i tehni?kom pregledu lakih prikolica

0
11152

Ne postoji obveza posebnog sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi tre?im osobama u prometu na cestama uzrokovala laka prikolica, prenosi RevijaHAK.

Uvijek ?e biti stvari koje treba prevesti, a ne stanu u automobil! Prtljažnik, od milja zvan „gepek“ ma koliko velik bio nikad nije dovoljno velik za pune vre?e šute, nezgodni komad namještaja ili nešto tre?e što bi valjalo prebaciti na drugu lokaciju! Tu zlata vrijedi laka prikolica! Ukoliko je imate znate i sami koliko je ona korisna i koliko ste omiljeni upravo zato jer vas svatko ima potrebu upitati za zdravlje a tek usput pripomenuti kako bi mu dobro došla vaša laka prikolica za nešto sitno prevesti, pa ako biste bili voljni posuditi. Laka prikolica je priklju?no vozilo ?ija najve?a dopuštena masa nije ve?a od 750 kg.

Kad je laka prikolica po srijedi, prvo je pitanje kojom se ona registracijskom tablicom ozna?ava? Nosi li registarsku oznaku vašeg vozila kojim ?ete je vu?i ili ne? Možete li je kao vlasnik posu?ivati drugima, možete li kupiti drugo vozilo kojim ?ete je onda vu?i. Trebate li platiti osiguranje lake prikolice? Što ako je nekom posudite a taj netko s njom skrivi prometnu nesre?u? Treba li ona i?i na tehni?ki i koliko ?esto? Zapravo to su i pitanja koja treba postaviti i prije njezine nabavke. Treba vidjeti isplati li se nju uop?e imati, koliko taj sport kad se sve zbroji i oduzme košta. Nabavna cijena, iznos tehni?kog ako treba, iznos osiguranja ako treba, montaža kuke kojom ?ete je vu?i, pove?ava li se cestarina i trajketarina kad je vu?ete, promjena guma na njoj tako?er košta, ima tu sva sila pitanja za promišljanje o isplativosti.

Za po?etak, laka prikolica mora imati registarsku plo?icu! Tu klju?nu ulogu imaju dakako, stanice za tehni?ki pregled vozila! Bez stanice za tehni?ki pregled vozila nikud i ništa se riješiti ne može.

Lake prikolice ozna?avaju stanice za tehni?ki pregled vozila registarskim plo?icama za priklju?na vozila s nezavisnim registarskim brojem od vu?nog vozila, ako se na tehni?kom pregledu utvrdi njihova ispravnost. Zna?i, bitno je znati nezavisnim registarskim brojem!

Tehni?ki pregled lake prikolice ovjerava se u Kartonu tehni?ke ispravnosti lake prikolice«, sukladno odredbama propisa kojim se ure?uje obavljanje tehni?kih pregleda vozila. Naravno da ti podaci moraju biti poznati i policiji kako bi se ina?e obavljale provjere kad vas se tijekom vožnje zaustavi. O ozna?enim lakim prikolicama vodi se evidencija na informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, koja sadrži podatke o stanici za tehni?ki pregled vozila, vlasniku, registarskoj oznaci lake prikolice, kartonu tehni?ke ispravnosti lake prikolice te tehni?kom pregledu i tehni?kim podacima lake prikolice. Osim toga evidencija ?e za lake prikolice koje su ste?ene uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti lake prikolice ako se laka prikolica prvi put ozna?ava u Republici Hrvatskoj ili ako se laka prikolica koja je ve? u evidenciji ozna?enih lakih prikolica u Republici Hrvatskoj, evidentira na novog vlasnika.

Koliko ?esto treba s lakom prikolicom posje?ivati Stanicu za tehni?ki pregled kako bi bilo sve po propisu? Zapravo, ne odve? ?esto! Nove lake prikolice vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehni?kom pregledu tijekom mjeseca u kojem isti?e rok od 36 mjeseci od prvog ozna?avanja nove lake prikolice u Republici Hrvatskoj, a nakon toga tijekom mjeseca u kojem isti?e rok od 36 mjeseci od prvog redovitog tehni?kog pregleda. Pravilnik o tehni?kim pregledima vozila tu je jasan i decidiran.

Što se kazne za neposluh ti?e, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako ?e se nov?anom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj voza? ako vozilom vu?e laku prikolicu koja nije ozna?ena registarskom plo?icom i za koju na tehni?kom pregledu nije utvr?ena ispravnost. Tih 300,00 kn posve sigurno ne djeluje ni malo poticajno!

Što je s policom osiguranja za lake prikolice? Zapravo ne postoji obveza posebnog sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi tre?im osobama u prometu na cestama uzrokovala laka prikolica. Sve dok je laka prikolica vu?ena tj. spojena vozilom koje ju vu?e, odgovornost voza?a za štetu koju bi uzrokovala prikolica, pokriva se policom obveznog osiguranja od odgovornosti vu?nog vozila. Možemo govoriti o potencijalnom, teoretskom problemu kada bi šteta bila uzrokovana lakom prikolicom koja je odvojena od vu?nog vozila. Šanse da se takva šteta od odvojene prikolice dogodi, nije velika, me?utim uvijek postoji mogu?nost kao što postoji i mogu?nost da vlasnik zaklju?i i takvo osiguranje, naravno uz posebnu premiju osiguranja koju je potrebno platiti.

Izvor: Tatjana Potkonjak / RevijaHAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com