Poja?ane kontrole na grani?nim prijelazima

0
178

Uredbom (EU) 2017/458 Europskog parlamenta i Vije?a od 15. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu ja?anja kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama, koja stupa na snagu 7. travnja 2017. godine, izmijenjene su odredbe ?lanka 8. Zakonika o schengenskim granicama, koje se odnose na provedbu grani?ne kontrole.

U skladu s navedenim izmjenama, Republika Hrvatska ima obvezu na svim grani?nim prijelazima, na unutarnjoj (prema Republici Sloveniji i Ma?arskoj) i vanjskoj granici (svi ostali grani?ni prijelazi), provjeravati sve putnike kroz dostupne baze podataka.

Službenici grani?ne policije ?e, prilikom obavljanja grani?ne kontrole putnika, kako za vrijeme ulaska tako i za vrijeme izlaska s podru?ja EU, provoditi sustavnu provjeru svih putnika kroz dvije baze podataka: nacionalne baze podataka Informacijskog sustava MUP-a i Interpolovu bazu podataka.

Do sada se nisu radile sustavne provjere osoba koje uživaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom EU (npr. državljani država ?lanica EU i država pridruženih Schengenskom prostoru, ?lanovi njihovih obitelji i sl.), tako da navedena izmjena zna?i da ?e se od toga datuma sustavno provjeravati i te kategorije osoba. Za o?ekivati je da ?e putnici morati duže ?ekati na provedbu grani?ne kontrole.

Državljani tre?ih zemalja moraju obratiti posebnu pozornost na uvjete koje moraju ispunjavati za ulazak u Republiku Hrvatsku:
1. moraju imati valjanu putnu ispravu koja nositelju omogu?ava prelazak granice, a koja mora biti važe?a barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog podru?ja država ?lanice te mora biti izdana unazad 10 godina,
2. moraju opravdati svrhu i uvjete namjeravanog boravka te imati dovoljno sredstava za uzdržavanje, kako za vrijeme trajanja namjeravanog boravka, tako i za povratak u njihovu mati?nu državu ili tranzit do tre?e zemlje za koju su sigurni da ?e ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogu?nosti zakonito pribaviti,
3. za njima u dostupnim bazama podataka ne smije biti izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska te ne smiju predstavljati prijetnju za javni poredak, me?unarodnu sigurnost, javno zdravlje ili me?unarodne odnose bilo koje od država ?lanica.
Ostvarena je suradnja na operativnoj razini sa slovenskom i ma?arskom policijom te su poduzete potrebne mjere i radnje za operacionalizaciju i pove?anje proto?nosti prometa.

Hrvatska grani?na policija ?e poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi iskoristila sve postoje?e kapacitete, u smislu ljudstva i tehnike, kako bi se vrijeme ?ekanja na provedbu grani?ne kontrole svelo na najmanju mogu?u mjeru na svim grani?nim prijelazima, posebno u kriti?na vremena vikenda i praznika.

Izvor: policija.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com