Policija najavila lov na voza?e pod utjecajem alkohola

0
217

U razdoblju od 09. do 11. studenog 2018. godine, povodom narodnog obi?aja krštenja mošta („Martinja“) i o?ekivano pove?anog broja sudionika u cestovnom prometu koji su konzumirali alkoholna pi?a, a u cilju preveniranja prometnih nesre?a i njihovih posljedica, Ministarstvo unutarnjih poslova svoje ?e aktivnosti, dodatno usmjerit na spre?avanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.

Ve? ranije smo najavili da policija do kraja godine nastavlja s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaje voza?a mopeda i motocikala te ponavlja?ima teških prometnih prekršaja – recidivistima. U poduzimanje aktivnosti uklju?en je maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, ure?aji za nadzor brzine, testeri za droge i dr.

Jednako tako, statisti?ko pra?enje broja prometnih nesre?a, iz godine u godinu, pokazuje da se upravo u mjesecima studenom i prosincu – mjesecu boži?nih i novogodišnjih blagdana i prazni?nog raspoloženja, odnosno pove?anog konzumiranja alkohola, pove?anog kretanja pješaka, odlaska gra?ana na godišnje odmore, dolaska naših državljana koji su na privremenom radu u inozemstvu i op?enito pove?anog doma?eg, ali i tranzitnog prometa na cestama, pove?ava i broj prometnih nesre?a i stradavanja u njima.

Zbog navedenog, u razdoblju od 09. do 11. studenog 2018. godine, povodom narodnog obi?aja krštenja mošta („Martinja“) i o?ekivano pove?anog broja sudionika u cestovnom prometu koji su konzumirali alkoholna pi?a, a u cilju preveniranja prometnih nesre?a i njihovih posljedica, Ministarstvo unutarnjih poslova svoje ?e aktivnosti, dodatno usmjeriti na spre?avanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.

Nadzor voza?a obavljat ?e se na lokacijama koje se statisti?ki, ali i iskustveno iskazuju kao ugrožene u pogledu ?injenja prometnih prekršaja i doga?anja prometnih nesre?a zbog vožnje pod utjecajem alkohola, na na?in da ?e se uspostaviti ve?i broj kontrolnih punktova, koji ?e se u vrijeme provo?enja akcija ?eš?e mijenjati.

U ove ciljane aktivnosti bit ?e uklju?en maksimalan broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa (ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, testeri za droge, ure?aji za nadzor brzine, ure?aji za automatsko o?itavanje registarskih plo?ica).

Kao upozorenje voza?ima mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati Martinja, kada je na podru?ju Republike Hrvatske, na vožnju pod utjecajem alkohola i droga, ukupno kontrolirano 12.780 voza?a. Od tog broja, pod utjecajem alkohola zate?eno je 848 voza?a, a 20 voza?a je odbilo alkotestiranje. Tako?er, 11 voza?a na preliminarnom testiranju na droge bilo je pozitivno, dok je 15 odbilo testiranje na droge. Najve?i broj voza?a koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnoj skupini od 18 do 24 godine – 231 voza?a, od 31 do 40 godina – 225 voza?a, 25 do 30 godina – 181 voza?a itd. Najve?i broj voza?a imao je koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg – 375 voza?a.

Posebno napominjemo da su u prvih deset mjeseci 2018. godine, voza?i pod utjecajem alkohola prouzro?ili ukupno 3.359 prometnih nesre?a, od ?ega 56 prometnih nesre?a sa poginulim osobama, 1.325 prometnih nesre?a sa ozlije?enim osobama i 1.987 prometnih nesre?a sa materijalnom štetom. U ovim nesre?ama smrtno je stradalo 56 osoba, 453 su zadobile teške, a 1.420 lake tjelesne ozljede.

Zakonske odredbe
Voza? vozila kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H, instruktor vožnje, mladi voza?, kao i voza? vozila B kategorije kada upravlja vozilom u profesionalne svrhe (taksisti, voza?i hitne pomo?i, voza?i u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd.), u vrijeme kada obavlja te poslove, ne smije upravljati vozilom na cesti niti po?eti upravljati vozilom ako je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola.
Voza? vozila kategorije A1, A2, A, B, BE, F, G i AM ne smije upravljati vozilom na cesti niti po?eti upravljati vozilom ako je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.
Nov?anom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj voza? vozila kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H, voza? kada upravlja vozilom u profesionalne svrhe, instruktor vožnje i mladi voza? ako u krvi ima alkohola do 0,50 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.
Nov?anom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj voza? i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 do 1,00 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.
Nov?anom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj voza? i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 1,00 do 1,50 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.
Nov?anom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit ?e se za prekršaj voza? i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 1,50 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.
Nov?anom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit ?e se za prekršaj voza? i instruktor vožnje ako je pod utjecajem droga ili lijekova.
Nov?anom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj voza? bicikla i zaprežnog vozila ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovaraju?i iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova.
Nov?anom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit ?e se za prekršaj voza? motornog vozila i instruktor vožnje koji se odbije podvrgnuti ispitivanju ili lije?ni?kom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina.
Po?initeljima ovih prekršaja, osim nov?ane kazne, izre?i ?e se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine, a jednako tako, nakon pravomo?nosti, dodijelit ?e im se i jedan do tri negativna prekršajna boda.
Na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled uputit ?e se voza? i instruktor vožnje kod kojih je utvr?en udio alkohola u krvi viši od 1,50 g/kg ili je utvr?eno da je upravljao vozilom pod utjecajem droga ili lijekova, kao i voza? i instruktor vožnje koji se odbiju podvr?i ispitivanju imaju li u organizmu alkohola, droga ili lijekova koji utje?u na psihofizi?ke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima, nakon pravomo?nosti odluke o prekršaju ili su najmanje tri puta pravomo?no kažnjeni zbog upravljanja vozilom s nedopuštenom koli?inom alkohola u krvi.
Uz iznijeto, napominjemo da sukladno ovlastima, policija prema voza?ima pod utjecajem alkohola, odnosno koji upravljaju vozilom za vrijeme dok je prema njima primijenjena sigurnosna mjera zabrane upravljanja vozilom, primjenjuje i odredbe Prekršajnog zakona.
Tako, sukladno Prekršajnom zakonu, prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava koja je zate?ena u po?injenju prekršaja, ako osobite okolnosti upu?uju da ?e nastaviti s radnjom prekršaja, policija može naredbom radi neposrednog sprje?avanja nastavka ?injenja prekršaja odrediti mjeru smještanja u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva ali ne u trajanju duljem od 12 sati.
Tako?er, policija je ovlaštena uhititi osobu zate?enu u po?injenju prekršaja propisanog zakonom, ako se radi o prekršaju za koji se može izre?i kazna zatvora ili nov?ana kazna ve?a od 10.000 kuna i ako postoji bojazan da ?e ponoviti istovrsni prekršaj.

Iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama to su prekršaji:
kretanje vozilom u naselju brzinom koja je za 50 km na sat ve?a od dopuštene ili prometnim znakom ograni?ene brzine,
vožnja prije stjecanja prava na upravljanje,
upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola preko 1,50 g/kg,
upravljanje vozilom ako u organizmu ima droga ili lijekova,
odbijanje podvrgavanja ispitivanju ili lije?ni?kom pregledu, odnosno izuzimanju krvi ili krvi i urina,
vožnja u suprotnom smjeru na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isklju?ivo za promet motornih vozila, ako se voza? kre?e kolni?kom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru.

Savjeti voza?ima koji su konzumirali alkohol:
ostavite automobil parkiran na propisan na?in i pješa?ite – koristiti ?e vam, a ne?ete nikoga dovesti u životnu opasnost,
koristite javni prijevoz,
koristite usluge taxi prijevoza, jer ?e to biti daleko sigurnije, a i jeftinije,
ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko ?e ostati trijezan i voziti natrag,
zamolite nekoga trijeznog da vas odveze,
ne sjedajte za upravlja? najmanje 24 sata nakon ispijanja ve?e koli?ine alkoholnih pi?a,
vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, ve? i ostale sudionike u prometu,
u no?ima pove?anog rizika (vikend) vozite sporije i opreznije, bez obzira jeste li popili ili niste,
ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com