Prianjanje je klju?no za stabilnost automobila – evo što morate znati!

0
1799
guma

Prianjanje je rezultat djelovanja adhezijskih sila i sile trenja te sile se javljaju izme?u kontaktne površine pneumatika vozila i površine po kojoj se vozilo kre?e pa prianjanje (trenje) omogu?uje vozilu da ubrzava, usporava i skre?e.

Bitno je znati da prianjanje nije konstantna veli?ina ve? ovisi o mnogo faktora. Sposobnost prianjanja vozila uvelike ovisi i o težini koja djeluje na kota?e. Pove?anjem težine pove?ava se i sila trenja i obratno.

Kada se govori o kontaktnoj površini, važno je uo?iti da je ona relativno mala (slika lijevo). Imajte na umu da ta mala površina ima ograni?ene sposobnosti prianjanja. Sile koje djeluju na tom malom dijelu pneumatika (adhezijske sile) su ujedno i limit Vašeg vozila!

Na kontaktnoj površini pneumatika djeluju popre?ne (bo?ne) i aksijalne (uzdužne) sile. Popre?ne sile na kota? djeluju prilikom skretanja, dok aksijalne sile djeluju prilikom ubrzanja, odnosno usporenja vozila.

Poanta je sljede?a: ako koristite svo dostupno prianjanje za ko?enje (aksijalne sile), nemate ih dovoljno za upravljanje, i obrnuto. Izbjegavajte ko?enje ili doziranje gasa u zavoju jer je tada najve?a opasnost od podupravljanja vozila.

Sile prianjanja

Ako ste po?etnik na cesti ili po?etnik na stazi, najbolji na?in za ovladavanje ovim silama i stjecanje iskustva je vježbaju?i odvojeno situacije koje rezultiraju velikim popre?nim, te odvojeno situacije koje rezultiraju velikim aksijalnim silama na pneumaticima.

Tako prilikom intenzivnog ko?enja smanjite na najmanju mogu?u mjeru okretanje upravlja?a, i obrnuto (nemojte naglo ko?iti prilikom skretanja). Ovo ?e smanjiti zahtjeve koji se stavljaju na pneumatike, te osigurati dovoljnu koli?inu dostupnih sila prianjanja.

Profesionalni voza?i na stazi ?esto kombiniraju ove sile, naj?eš?e kod tehnike ko?enja tijekom savladavanja zavoja (trail braking). Kod ove tehnike, veliki se zahtjevi postavljaju na pneumatike, te je veoma važno voziti “glatko” (nježno) pri ve?im brzinama. I najmanja nagla korekcija upravlja?a ili nespretna promjena brzine može uzrokovati gubitak prianjanja. Dobri voza?i znaju balansirati ove dvije sile (sile ko?enja i upravljanja).

Pove?anje sposobnosti prianjanja vozila

Dramati?na pove?anja ili smanjenja prianjanja ima upravo tehnika vožnje, tj. pokreti upravlja?em, doziranje gasa, ko?enje, i sli?no.. Najbrži voza?i su ?esto upravo oni koji imaju najbolju tehniku (glatko?u) upravljanja vozilom.

Sposobnost prianjanja na vašem vozilu možete lako pove?ati i koriste?i sportske gume koje se rade od mekših materijala (specijalna guma). Bitno je napomenuti da se takve gume troše brže od obi?nih. Prianjanje se može pove?ati i postavljanjem npr. spojlera, koji pove?avaju aerodinami?ni pritisak na vozilo pri ve?im brzinama. Kod postavljanja takvih spojlera (ne ukrasnih) valja provjeriti da li Vaše vozilo to može podnijeti, te treba li poja?ati neke klju?ne dijelove karoserije.

Prianjanje u (ne)povoljnim uvjetima na kolniku

Bitno je zapamtiti da pneumatici ?ine samo 50% jednadžbe kada je rije? o prianjanju. Ostalih 50% odlazi na površinu po kojoj se kre?ete. Velika je razlika u sposobnosti prianjanja vozila kod suhog i kod vlažnog vremena. Prianjanje ovisi i o vrsti asfalta. Stoga svoju vožnju uvijek prilagodite stanju i vrsti kolnika, te vremenskim (ne)prilikama.

Tomislav Seser

Svakako pro?itajte i slijede?e ?lanke:

Dizajn gaze?eg sloja gume klju?an je za stabilnost automobila

Evo kako provjeriti razinu istrošenosti gume na automobilu