Saznajte sve o tehnikama ko?enja s automobilom

0
694

U ovom ?lanku ?emo upoznati osnovne i napredne tehnike ko?enja. Kako bi bolje razumjeli te tehnike, te proces ko?enja op?enito, prvo ?emo obraditi teoriju ko?enja. Sile ko?enja su mnogo ve?e od sila ubrzanja (akceleracije), stoga se na ko?enje treba obratiti posebna pozornost. Iako ovo zvu?i trivijalno, mnogi voza?i na to ne misle!

Ko?enje i zaustavljanje vozila
Zaustavljanje vozila se sastoji od dva dijela – 1)reakcije, te 2)ko?enja. Zaustavni put se dakle odnosi na put koji pro?e od trenutka opažanja opasnosti do potpunog zaustavljanja vozila.
Put reakcije je duljina koju vozilo prevali od trenutka opažanja opasnosti do po?etka ko?enja vozilom. Ovisi o vremenu reagiranja voza?a te o brzini kretanja vozila.
Put ko?enja je duljina koju vozilo prevali od po?etka izvo?enja radnje ko?enja, pa do potpunog zaustavljanja vozila. Ovisi o stanju kolnika i pneumatika vozila, brzini, te o vrsti ko?nica (ali i o tehnici ko?enja).
Put reakcije nije zanemariv kao što se na prvu može u?initi! Pogledajte sljede?e podatke koji pokazuju koliki put pre?ete vozilom prije nego li uop?e stignete reagirati (prosje?no vrijeme reakcije je 1 sekunda):
pri brzini od 50 km/h za 1s se prevali put od: 14 metara
pri brzini od 70 km/h za 1s se prevali put od: 20 metara
pri brzini od 90 km/h za 1s se prevali put od: 25 metara
pri brzini od 110 km/h za 1s se prevali put od: 31 metar
pri brzini od 130 km/h za 1s se prevali put od: 37 metara
Ko?enje nije samo “sjedanje” (pritisak) na ko?nicu i zaustavljanje vozila. Dobro ko?enje je uvijek kompromis izme?u kontrole vozila, te stvarnog usporenja vozila. Naime, pove?anjem sile ko?enja gubi se (ili umanjuje) sposobnost upravljanja, dok se slabijim ko?enjem produljuje put ko?enja. Kompromis je ovdje jako bitan.
Najbrže usporenje vozila se ostvaruje ko?enjem koje je na granici blokiranja kota?a.

Tehnike ko?enja
Napomena: Tehnike ko?enja isprobavajte i vježbajte na poligonu (stazi) ili na mjestu gdje ne ugrožavate druge!
Tehnike ko?enja? Pa koliko komplicirano može biti pritisnuti ko?nicu i zako?iti? Kao što smo ve? rekli, dobra tehnika ko?enja je kompromis izme?u mogu?nosti upravljanja vozilom tijekom ko?enja, i duljine zaustavnog puta vozila. Obraditi ?emo nekoliko tehnika ko?enja:
Ko?enje uz pomo? ABS-a
Ko?enje blokiranjem kota?a
Ritmi?no ko?enje
Rubno ko?enje (treshold braking) – napredna tehnika
Ne postoji “Najbolja” tehnika ko?enja, tehnika ko?enja ovisi isklju?ivo o situaciji i uvjetima u kojima se nalazite. Iako neke od ovih tehnika Vas ne?e najbrže zaustaviti, ne zna?i da nisu korisne u odre?enim situacijama. Kod ko?enja nije bitan samo zaustavni put, ve? i mogu?nost upravljanja vozilom, a to ne?e biti mogu?e ukoliko blokirate kota?e!
Tako?er, sve tehnike u kojima se spominje blokiranje kota?a važe za vozila bez ABS-a.

1. Ko?enje uz pomo? ABS-a
Kada se govori o ko?enju u svakodnevnoj vožnji – ABS (Anti-lock braking system) je najvažniji elektroni?ki sustav u modernim vozilima. ABS sustav sprje?ava blokiranje kota?a, pove?avaju?i time stabilnost i kontrolu nad vozilom.
ABS je reaktivan sustav, što zna?i da se aktivira kada kada do?e do blokiranja kota?a. Ovdje važi ona stara izreka: “bolje sprije?iti nego lije?iti” – nemojte da Vam u?e u naviku naglo ko?iti i aktivirati ABS.
Ako se sustav aktivira zadržite postojan i relativno snažan pritisak na papu?icu ko?nice. Nikako ne “pumpajte” ko?nicu jer time poništavate pozitivne u?inke ABS-a.
Ako ste na stazi, bolja tehnika od ove je rubno ko?enje, o kojoj ?e biti rije?i nešto kasnije.

2. Ko?enje blokiranjem kota?a
Ova tehnika Vas ne?e brzo usporiti kao npr. rubno ko?enje. Ali postoje i uvjeti gdje je ova tehnika jako korisna. Voze?i po snijegu ABS Vas ne?e najbrže zaustaviti, ali Vam omogu?uje upravljanje (skretanje) vozilom. Tehnikom blokiranja kota?a ?ete se najefikasnije zaustaviti na mekim ili ?ak skliskim površinama, kao što su snijeg ili šljunak.
Blokiranjem kota?a na snijegu, ispred pneumatika se “gomila” sloj snijega koji pomaže pri ko?enju. Tako?er je bitno napomenuti da ovom tehnikom gubite mogu?nost upravljanja vozilom, stoga je potrebno pažljivo balansiranje izme?u ko?enja i upravljanja pri ve?im brzinama. To nas dovodi do sljede?e tehnike..

3. Ritmi?no ko?enje
Ovakva tehnika ko?enja se koristi na površinama sa slabom mogu?nosti prianjanja, kao što su mokra i zale?ena cesta. Primjenom ove tehnike zapravo se balansira izme?u ko?enja (usporavanja vozila) i upravljanja. Naime, prilikom ko?enja na ovakvoj površini kota?i ?e se vrlo brzo blokirati usporavaju?i vozilo, ali ste izgubili mogu?nost upravljanja vozilom. Popuštanjem ko?nice kota?i se odblokiraju, te ponovno imate mogu?nost upravljanja vozilom koju koristite za održavanje željenog smjera kretanja.
Ova tehnika se ne smije koristiti na površinama koje omogu?uju dobro prianjanje pneumatika. Primjenom ove tehnike u takvim uvjetima ?e rezultirati naglim izmjenama težišta vozila što ?e vrlo vjerojatno poremetiti njegovu stabilnost, pogotovo prilikom savladavanja zavoja.

4. Rubno ko?enje
Rubno ko?enje je tehnika koja koristi sve mogu?nosti vašeg vozila za najbrže mogu?e zaustavljanje na asfaltu. Tehnika se temelji na takvom ko?enju koje je na samoj granici blokiranja kota?a. U praksi je jako teško odrediti ovu granicu zbog raznih faktora koji su u igri, kao npr. vrsta i stanje kolnika, vrsta i stanje pneumatika, temperatura ko?nica..
I najboljim voza?ima se dogodi da ponekad blokiraju kota?e. Bitno je ne pani?ariti u takvoj situaciji ve? lagano popustiti ko?nicu, a zatim pokušati ponovno sa neznatno manjim pritiskom na ko?nicu.

Ko?enje u nepovoljnim uvjetima
Pod nepovoljnim uvjetima se misli na takve uvjete u kojima je smanjena mogu?nost prianjanja pneumatika, kao što su snijeg i led. U takvim uvjetima se može imati koristi ko?enjem tehnikom blokiranja kota?a. Studija Ameri?kog instituta za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) potvr?uje da ova, i sli?ne tehnike skra?uju zaustavni put za do 22% u odnosu na ko?enje ABS-om.

Tomislav Seser

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com