Upozorenja i savjeti voza?ima koji kre?u na godišnje odmore

0
201

Pove?ani intenzitet prometa pove?ava i broj prometnih nesre?a i stradavanja u njima pa pozivamo voza?e na strpljenje i pridržavanje prometnih propisa.

pozornost posvetit ?e se sudionicima u prometu koji „iska?u“ iz normalnog prometnog toka ili grubo krše prometne propise zbog kojih se doga?aju prometne nesre?e s najtežim posljedicama, odnosno ?ine prekršaje iz tzv. skupine „?etiri glavne ubojice u prometu“ – vožnja pod utjecajem alkohola, kretanje brzinama ve?ima od dopuštenih, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisna uporaba mobitela, ali i prekršajima motociklista.

Nadalje, u cilju postizanja maksimalne mogu?e proto?nosti cestovnog prometa, na optere?enim dionicama cesta (ulazima i izlazima s autocesta, prometnim ?vorištima, prilaznim pravcima ve?im turisti?kim središtima, trajektnim pristaništima, grani?nim prijelazima, prilaznim pravcima zrakoplovnim lukama i sl.), odnosno mjestima gdje se stvaraju ve?e prometne gužve, zastoji u prometu ili se promet odvija otežano, uspostaviti ?e se i fizi?ko upravljanje prometom.

Tako?er, radi postizanja što ve?e sigurnosti i proto?nosti u cestovnom prometu, posebice u vrijeme kada se o?ekuju najve?e gužve, policijski službenici Ravnateljstva policije obavljat ?e neposredni nadzor odvijanja prometnih tokova, nadzor operativnog pokrivanja prometnica i organizacije upravljanja prometom, a za izvršenje navedenih zada?a koristit ?e se i helikopter.

Me?utim, svjesni smo ?injenice kako je aktivnost policije samo jedan od ?imbenika kojim se može utjecati na smanjenje broja prometnih nesre?a i njihovih posljedica, kao i da se primjerena sigurnost u cestovnom prometu ne može ostvariti isklju?ivo i samo poduzimanjem mjera policije.

Stoga, apeliramo na voza?e da se pridržavaju prometnih propisa te posebno upozoravamo na sljede?e:
prije polaska na godišnji odmor potrebno je provjeriti ispravnost vozila (provjeriti ispravnost signalizacije, razinu ulja u motoru, stanje guma i tlak u njima, koli?inu teku?ine u rashladnom sustavu, koli?inu teku?ine za pranje stakala, stanje metlica brisa?a, posjedovanje odgovaraju?e opreme i dr.),
prije putovanja pravovremeno se informirati o vremenskim prilikama i stanju na cestama,
na putovanje krenuti odmoran, odnosno izbjegavati polazak na putovanje nakon završetka radnog vremena,
ukoliko je to mogu?e, izbjegavati polazak na putovanje u vrijeme najve?ih prometnih gužvi (petak – popodne, subotu – ujutro, nedjelju poslijepodne).

Osim toga, podsje?amo voza?e i na sljede?e zakonske obveze i dužnosti:
ne konzumirati alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje,
koristiti sigurnosni pojas na svim sjedalima u vozilu,
pobrinuti se za adekvatan smještaj djece u vozilu,
koristiti zaštitnu kacigu,
brzinu kretanja vozila prilagoditi stanju i uvjetima na cesti, a naro?ito biti oprezan kod pojave prve kiše nakon dužeg sun?anog razdoblja (cesta postaje skliska i produžava se zaustavni put),
poštivati ograni?enja brzine kretanja (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom),
poštivati ograni?enja data promjenjivom prometnom signalizacijom prilikom vožnje autocestama,
prilikom vožnje autocestom, kretati se krajnjom desnom prometnom trakom, a lijevu koristiti samo za pretjecanje,
na autocesti ne zaustavljati niti parkirati motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure?ene i obilježene,
prilikom vožnje autocestom ne prelaziti vozilom iz trake u traku (slalom vožnja), ne pretjecati prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, držati potreban razmak, ne požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvu?nih znakova ili na drugi na?in, niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom se ugrožava ili dovodi u opasnost sebe ili druge sudionike u prometu,
prilikom vožnje u koloni držati dovoljan razmak izme?u vozila,
bez obzira na žurbu, ne ulaziti u rizi?na pretjecanja,
u slu?aju umora, bez obzira na blizinu odredišta, pravovremeno se zaustaviti, osvježiti i odmoriti,
ne koristiti mobitel tijekom vožnje, a ukoliko je to neophodno potrebno, da ga se koristi isklju?ivo uz pomo? ure?aja koji omogu?uju njegovo korištenje bez upotrebe ruku,
pridržavati se naredbi policijskih službenika.

Naposljetku, zbog o?ekivanog pove?anja prometa na cestama i stvaranja prometnih gužvi, pozivamo sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa te me?usobno tolerantno ponašanje i strpljenje, kako bi ovaj vikend protekao sa što manje stradalih na našim prometnicama.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske želi Vam sigurno i sretno putovanje te ugodan odmor!

Izvor: Zagreba?ka policija