Upozorenja i savjeti voza?ima koji kre?u na godišnje odmore

0
187

Zbog dolaska velikog broja stranih turista u našu zemlju s motornim vozilima, odlaska naših gra?ana na godišnje odmore, pove?anog tranzita vozila, odnosno op?enito pove?anog intenziteta prometa na našim cestama, iz godine u godinu, upravo u predstoje?em razdoblju, pove?ava se i broj prometnih nesre?a i stradavanja u njima.
Kako se ve?ina ovih prometnih nesre?a doga?a zbog ljudske pogreške, odnosno grubog kršenja osnovnih prometnih propisa sudionika u prometu, Ministarstvo unutarnjih poslova posebnu pozornost posve?uje sigurnosti cestovnog prometa, kao i njegovoj proto?nosti te poduzima niz preventivno-represivnih aktivnosti. Aktivnosti se poduzimaju na svim važnijim cestovnim pravcima koji iz unutrašnjosti vode prema moru, kao i na prilazima ve?im turisti?kim središtima, a najve?a pozornost posve?uje se autocestama i važnijim državnim cestama.

U provo?enje ovih aktivnosti uklju?en je maksimalan raspoloživi broj policijskih službenika, a organizacija rada i usmjeravanje službe planira se tako da se osigura vidljiva nazo?nost policijskih službenika na cestama, koji se raspore?uju na prometne pravce koji se statisti?ki pokažu kao ugroženi i na kojima se odvija najintenzivniji promet. Jednako tako, maksimalno se stavljaju u funkciju i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa (ure?aji za nadzor brzine, ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, testeri za droge).

Posebno napominjemo da je Ravnateljstvo policije naložilo policijskim službenicima da dosljedno poduzimaju represivne mjere prema voza?ima koji grubo krše prometne propise (vožnja nepropisnom brzinom, vožnja prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, nepropisno pretjecanje, slalom vožnja i sli?no).

Nadalje, u cilju postizanja maksimalne mogu?e proto?nosti cestovnog prometa, kontinuirano, a poglavito u dane vikenda, na optere?enim dionicama cesta (ulazima i izlazima s autocesta, prometnim ?vorištima, prilaznim pravcima ve?im turisti?kim središtima, trajektnim pristaništima, grani?nim prijelazima, prilaznim pravcima zrakoplovnim lukama i sli?no), odnosno mjestima gdje se stvaraju ve?e prometne gužve, zastoji u prometu ili se promet odvija otežano, uspostavlja se i fizi?ko upravljanje prometom.

Tako?er, s ciljem pove?anja razine sigurnosti u cestovnom prometu, nadzora i upravljanja prometom na cestama, kao i kvalitetnije organizacije prometa i nesmetanog odvijanja i ubrzanja prometnih tokova, policijski službenici Ravnateljstva policije obavljat ?e neposredni nadzor odvijanja prometnih tokova, nadzor operativnog pokrivanja prometnica i organizacije upravljanja prometom, a za izvršenje navedenih zada?a koristit ?e se i helikopter.

Apeliramo na voza?e da se pridržavaju prometnih propisa te posebno upozoravamo na sljede?e:
– prije polaska na godišnji odmor potrebno je provjeriti ispravnost vozila (signalizaciju, razinu ulja u motoru, stanje guma i tlak u njima, koli?inu teku?ine u rashladnom sustavu, koli?inu teku?ine za pranje stakala, stanje metlica brisa?a, posjedovanje odgovaraju?e opreme i drugo),
– prije putovanja pravovremeno se informirati o vremenskim prilikama i stanju na cestama,
– na putovanje krenuti odmoran, odnosno izbjegavati polazak na putovanje nakon završetka radnog vremena,
– izbjegavati polazak na putovanje u vrijeme najve?ih prometnih gužvi (petak popodne i subotu ujutro).
Podsje?amo voza?e na zakonske obveze i dužnosti:
– brzinu kretanja vozila prilagoditi stanju i uvjetima na cesti, a naro?ito biti oprezan kod pojave prve kiše nakon dužeg sun?anog razdoblja (cesta postaje skliska i produžava se zaustavni put),
– poštivati ograni?enja brzine kretanja (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom),
– poštivati ograni?enja data promjenjivom prometnom signalizacijom prilikom vožnje autocestama,
– ne konzumirati alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje,
– prilikom vožnje autocestom, kretati se krajnjom desnom prometnom trakom, a lijevu koristiti samo za pretjecanje,
– na autocesti ne zaustavljati niti parkirati vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure?ene i obilježene,
– prilikom vožnje autocestom ne prelaziti vozilom iz trake u traku (slalom vožnja), ne pretjecati prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, držati potreban razmak, ne požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvu?nih znakova ili na drugi na?in, niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom se ugrožava ili dovodi u opasnost sebe ili druge sudionike u prometu,
– prilikom vožnje u koloni držati dovoljan razmak izme?u vozila,
– koristiti sigurnosni pojas na svim sjedalima u vozilu,
– pobrinuti se za adekvatan smještaj djece u vozilu,
– koristiti zaštitnu kacigu,
– bez obzira na žurbu, ne ulaziti u rizi?na pretjecanja,
– u slu?aju umora, bez obzira na blizinu odredišta, pravovremeno se zaustaviti, osvježiti i odmoriti,
– pridržavati se naredbi policijskih službenika.

Izvor: mup.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com