Veliko me?unarodno priznanje Hrvatskim autocestama

0
409

Me?unarodna cestovna federacija (International Road Federation) dodijelila globalnu nagradu za sigurnost cestovnog prometa Hrvatskim autocestama…

Me?unarodna cestovna federacija (International Road Federation; IRF Global) uru?ila je danas prestižno priznanje za sigurnost u cestovnom prometu – poznato pod imenom „Prona?i na?in“ (“Find a Way”) Hrvatskim autocestama.

Nagrada “Prona?i na?in” pokrenuta je u sklopu Desetlje?a akcija Ujedinjenih naroda za sigurnost cestovnog prometa, pokrenuo ju je inž. Abdullah Al-Mogbel, predsjednik IRF -a u znak priznanja važnosti u provo?enju strategija za smanjenje ozljeda na cestama. Svake godine nagrada se dodjeljuje javnim tvrtkama za izvanrednu predanost u podru?ju sigurnosti cestovnog prometa, a koje u potpunosti utjelovljuju vrijednosti pristupa “Sigurnog sustava”.

“Cestovna mreža je zajedni?ki prostor, a cestovne agencije imaju središnju ulogu u omogu?avanju sudionicima u prometu interakciju na siguran i pozitivan na?in kroz mjere koje umanjuju rizik i posljedice prometnih nesre?a”, rekao je predsjednik i izvršni direktor IRF -a C. Patrick Sankey. “Vizija i politike koje su donijele Hrvatske autoceste d.o.o preto?ile su se u sigurnije okruženje za vožnju, o ?emu svjedo?e poboljšane oznake na cestama, prometni znakovi, ure?aji za zaštitu uz cestu i projekti sigurnosti tunela. Tako?er su rezultirali sigurnijim uvjetima rada za izvo?a?e cesta, kao i za bolje informirane voza?e. Zajedno, ove mjere predstavljaju zna?ajno mjerilo kvalitete za druge agencije”.

Primaju?i nagradu za Hrvatske autoceste, gospodin Boris Huzjan, predsjednik Uprave, istaknuo je “Velika nam je ?ast što je International Road Federation prepoznao naš dosadašnji rad, a ova nagrada potvrda je kvalitetne politike i strategije Republike Hrvatske u upravljanju prometom na autocestama u državnom vlasništvu. Zada?a Hrvatskih autocesta je upravljanje prometom i gospodarenje autocestama, u tome je sigurnost prometa primarni cilj. Sigurnost korisnika i svih sudionika u prometu na autocestama nema alternativu. Ova nagrada nam je poticaj za daljnja poboljšanja i inovacije.”

Sigurnost prometa na autocestama je prioritet i klju?an ?imbenik uspješnog obavljanja društvene funkcije HAC-a kao upravitelja najve?eg dijela autocestovne mreže u Republici Hrvatskoj. U narednom razdoblju HAC ?e unaprijediti razinu sigurnosti prometa kroz dva velika projekta:
• Zamjena promjenjive prometne signalizacije, prometna signalizacija novije generacije pove?at ?e proto?nost prometa i informiranje sudionika u prometu. Radovi se planiraju zapo?eti tijekom 2022. godine, a završiti krajem 2024. godine.
• Unapre?enje sustava zaštitnih ograda na autocestama, novi sustavi zaštitnih ograda odnosno utjecat ?e na smanjenje posljedica prometnih nesre?a. Radovi se planiraju zapo?eti u 2022. godini te završiti krajem 2025. godine.

Globalna nagrada za sigurnost cestovnog prometa IRF -a “Prona?i na?in”

Dobitnici nagrade (2017.-2021.)
2021. godine
Hrvatske autoceste d.o.o (Hrvatska)

Abu Dhabi Integrated Transport Center (UAE)
(Integrirani transportni centar Abu Dhabi (UAE))

Puerto Rico Department of Transportation and Public Works (Puerto Rico)
(Sektor za promet i javne radove u Portoriku)

2020. godine
South African National Roads Agency SOC Ltd (South Africa)
Južnoafri?ka nacionalna agencija za ceste SOC Ltd

2019.godine
Caminos y Puentes Federales (Mexico)
(Savezne ceste i mostovi – Meksiko)

2018. godine
Highways England
(Cestovna agencija Engleske)

2017. godine
Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport
(Korejsko ministarstvo infrastrukture i prometa)

Me?unarodna cestovna federacija- International Road Federation (IRF) je globalna neprofitna organizacija sa sjedištem u Washingtonu od 1948. godine koju podržavaju regionalni uredi u cijelom svijetu. IRF opslužuje mrežu ?lanova javnog i privatnog sektora u više od 70 zemalja pružaju?i svjetske resurse znanja, usluge zagovaranja i programe stalnog obrazovanja koji zajedno nude globalno tržište najboljih praksi i sektorskih rješenja.

Izvor: HAC

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com