ZADAR: Prometna policija predstavila napredak projekta „Unaprje?enja i modernizacije rada prometne policije“

0
356

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinovi?, glavni ravnatelj policije Nikola Milina te drugi suradnici, mogli su danas vidjeti prezentaciju i demonstraciju rada prometne policije koja je predstavila samu završnicu projekta „Unaprje?enja i modernizacije rada prometne policije“, a u sklopu kojeg je s radom zapo?elo Centralno ispisno mjestu prekršajnog postupka Zadar.

U utorak, 28. lipnja 2021. godine, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinovi? te glavni ravnatelj policije Nikola Milina prisustvovali su otvaranju Centralnog ispisnog mjesta prekršajnog postupka Zadar, koji se nalazi u sklopu kompleksa Policijske uprave zadarske.

U sklopu projekta „Unaprje?enje i modernizacija rada prometne policije“ dovršena je još jedna komponenta, koja za cilj ima unaprje?enje i modernizaciju rada prometne policije te ve?u digitalizaciju i unaprje?enje radnih procesa u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Radi se o Centralnom ispisnom mjestu prekršajnog postupka, investiciji vrijednoj oko 4 milijuna kuna, na kojem ?e se ispisivati, kuvertirati i otpremati pošiljke, vezane uz procesuiranje utvr?enih prekršaja svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova.

O projektu „Unaprje?enje i modernizacija rada prometne policije“

Ministarstvo unutarnjih poslova zapo?elo je 2017. godine s provo?enjem projekta „Unaprje?enje i modernizacija rada prometne policije“, koji je trenutno u završnoj fazi, a ?ija je ukupna procijenjena vrijednost oko 75.000.000 kuna. Projektom je nabavljeno 590 prijenosnih ra?unala, 590 prijenosnih printera, 130 osobnih ra?unala, 50 tableta, ure?aj za kuvertiranje te diskovni prostor za pohranu fotografija s o?evida i prekora?enja brzine u iznosu od 15.127.720,78 kuna.

U sklopu projekta nabavljeno je i 75 fiksnih ure?aja za mjerenje brzine, 150 ku?išta za fiksne ure?aje, 50 stacionarnih ure?aja i 100 ru?nih ure?aja, a ukupna vrijednost nabave bila je oko 50.000.000 kuna.

Tako?er, nabavljeno je i tijekom 2018. godine policijskim upravama i Mobilnoj jedinici prometne policije isporu?eno 26 osobnih automobila „presreta?a“, ?ija je vrijednost zajedno s instaliranim ure?ajima za mjerenje brzine oko 14.000.000. kuna.

U budu?em razdoblju planira se nabava najmanje 12 fiksnih ure?aja za mjerenje brzine, 33 ku?išta i 14 automobila „presreta?a“. Za ovu nabavu treba osigurati oko 16.000.000 kuna.

Projekt se financira isklju?ivo sredstvima Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, a njegova osnovna svrha je modernizacija, digitalizacija i centralizacija cjelokupnog procesa prekršajnog procesuiranja – od skra?ivanja i podizanja razine u?inkovitosti evidencije i obrade prekršaja koju provodi policija, preko promptnijeg izdavanja obavijesti i prekršajnih naloga i izvjesnijeg kažnjavanja, pa do jednostavnijeg, dostupnijeg i bržeg pla?anja samih prekršaja od strane gra?ana.

Radi se o vrlo zna?ajnom i revolucionarnom projektu kojim ?inimo kompletnu digitalnu transformaciju radnog procesa policijskih službenika prometne policije, podjednako onih u uredima i policijskim postajama, kao i onih na terenu, na cestama širom Hrvatske.

Govore?i o projektu policijski službenik Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Marijan Vu?ko istaknuo je prednosti sustava za gra?ana:

„Sustav ?e doprinijeti pove?anju sigurnosti svih sudionika u prometu, smanjenju broja prekršaja te izostanak namjernih i opasnih prekršaja. Tako?er, omogu?ena je jednostavna komunikacija s policijom kao tužiteljem i potpuni uvid u stanje i status pojedinog prekršaja, odnosno uvid u obavijest o prekršaju i fotografiju prekršaja, dostavu podatak o voza?u ili novom vlasniku i druge mogu?nosti. Prema raspoloživim saznanjima, ovakav moderan i cjelokupan sustav za sada nema niti jedna policija Europske unije.“

Funkcioniranje sustava Centralnog ispisnog mjesta prekršajnog postupka

Kolega Vu?ko demonstrirao je budu?i na?in rada na terenu.

Nakon što se u bilo kojoj policijskoj postaji dokumentacija (obavijesti i nalozi) pripremi i verificira digitalnim potpisima rukovoditelja, šalje se na ispis na centralno ispisno mjesto prekršajnog postupka. U tu svrhu nabavljen je ure?aj za kuvertiranje proizvo?a?a Quadient, model: DS-1200G4ije i dva Canon pisa?a ve?eg kapaciteta.

Slijedi kuvertiranje u spomenutom ure?aju i e-dostava potrebnih podataka za otpremu Hrvatskoj pošti, nakon ?ega poštari dolaze po pošiljke za uru?enje po?initeljima prekršaja. Ovim korakom ubrzava se proces kolanja pošte izme?u Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske pošte, jer se sve radi brže, elektroni?ki, bez upisivanja podataka o pošiljkama i primateljima u više dostavnih, odnosno otpremnih knjiga.

Osim centralnog ispisa, ovim se sustavom omogu?uje i otprema pošte s jednog mjesta, no dostavnica o primitku pošiljke vra?a se onoj policijskoj postaji koja je izdala obavijest, odnosno nalog o prekršaju te je nadležna za daljnje postupanje.

Slijede?a pogodnost je mogu?nost pra?enja pošiljke, odnosno transparentno pra?enje statusa pojedina?nih prekršaja, budu?i da je Informacijski sustav MUP-a aplikacijom povezan s Hrvatskom poštom. Ipak, za slu?aj potrebe za takvom vrstom odluke, policijskim postajama je i dalje omogu?en pojedina?ni ispis i slanje dokumenata o prekršaju po?initeljima, kao i dosad.

Sustav je povezan i sa brojnim unutarnjim i vanjskim sustavima: EUCARIS, CBE i Salzburg, e-Gra?ani, e-Spis, Prekršajna evidencija i Registar nepla?enih kazni (Ministarstvo pravosu?a), Hrvatska pošta, Potpisno rješenja (AKD), Uplate nov?anih kazni (FINA).

Nakon vanjske prezentacije i demonstracije budu?eg rada na terenu, voditelj Službe policije u Policijskoj upravi zadarskoj Božo Budiša prezentirao je ministru i glavnom ravnatelju u pratnji medija na?in rada ure?aja za kuvertiranje, a koji predstavlja središnju okosnicu dovršetka ove komponente projekta.

Budiša je naglasio kako sam sustav preko registarske plo?ice evidentira i prikazuje podatke o vozilu, vlasniku vozila te o po?injem prekršaju:

„Policijski službenik u bilo kojoj policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj preuzima tu snimku i procesuira prekršaj prema prekršajnoj referadi, nakon što je pregledao snimku te preuzeo podatke s iste. U prekršajnoj referadi, referenti i referentice, putem operativne evidencije prekršaja, generiraju kompletnu obavijest o po?injenom prekršaju, koja ide prema vlasniku vozila s ciljem saznavanja koja je osoba upravljala vozilom.“

Brži i efikasniji protok informacija

Ciljevi sustava su ubrzanje postupka obrade utvr?enog prekršaja, brža dostava pošte izme?u MUP-a i Hrvatske pošte, rastere?enje službenika i smanjenje tehni?ke opreme po referadama policijskih postaja te omogu?avanje brže dostave dokumenata prekršiteljima, kao što su Obavijest o po?injenom prekršaju, Prekršajni nalog i Obavezni prekršajni nalog, što za posljedicu ima bržu uplatu kazne.

Gra?ani ?e iskusiti niz pogodnosti poput mogu?nosti uvida u fotografije prekršaja brzine bez potrebe dolaska u policijsku postaju, transparentnost dostave informacija o prekršajima brzine, bržeg protoka razmjene podataka izme?u MUP-a i gra?ana za prekršaje brzine, pra?enja statusa predmeta za prekršaje brzine te bržeg i jednostavnijeg pla?anja kazni za prekršaje brzine (internet bankarstvo i sl.)

Ovim sustavom stvoreni su preduvjeti za bržu i efikasniju obradu i procesuiranje prekršaja, što posljedi?no zna?i brže i izvjesnije kažnjavanje prekršitelja, a što ?e za rezultat imati pove?anje sigurnosti svih sudionika i njihovo pažljivije sudjelovanje u prometu, odnosno dovesti do bolje prevencije prometnih nesre?a i njihovih posljedica.

Podaci se unose jednom te se koriste za izradu sve potrebne daljnje službene papirologije za po?initelje prekršaja, ?ime se, uz sve ve? pobrojane pogodnosti, smanjuje i potreba za korištenjem tiskanih obrazaca. Time se skra?uje vrijeme i postupak procesuiranja prometnih prekršaja, pove?ava izvjesnost kažnjavanja, skra?uje vrijeme obrade prometnih nesre?a i, naposljetku, modernizira oprema i ure?aji koje u radu koristi prometna policija.

Dovršetkom ovog projekta, tiskane policijske obrasce i njihovo višestruko ispisivanje poslat ?emo u povijest i posljedi?nim ubrzanjem procesuiranja prometnih prekršitelja podi?i razinu sigurnosti prometa na našim cestama.

Vi?eno komentirao je ministar Božinovi? te istaknuo:

„Ovaj sustav primjer je na?ina na koji se rad hrvatske policije digitalizira i prilago?ava vremenu u kojem živimo. Ministarstvo unutarnjih poslova jedno je od tijela državne uprave koje najviše ulaže u procese digitalizacije, vidimo to na primjeru EU digitalnih COVID potvrda, kao i novih osobnih iskaznica koje ?e biti predstavljene 2. kolovoza. Godišnje hrvatska policija ispiše više od 700 tisu?a prekršajnih prijava u prometu. Ono što smo danas prezentirali jest rezultat rada stru?njaka iz razli?itih podru?ja koji su nam prikazali kako cijeli sustav funkcionira. Svaka patrola imat ?e prijenosna ra?unala, prijenosne pisa?e i potrebni broj tableta i ostalih elektroni?kih naprava koje ?e ima omogu?iti funkcionalan rad. Za policijski rad ovo je revolucionaran pristup u smislu modernizacije, digitalizacije i unaprje?enja poslovnih procesa. Policija sa svoje strane ?ini apsolutno sve da unaprijedi svoje poslovanje, ali i da gra?ani što prije mogu dobiti rješenja ili obavijesti koje se njih osobno ti?u. Na ovome ne?emo stati. Mi smo kroz Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama uložili i u naše fiksne, stacionarne i ru?ne ure?aje za mjerenje brzine, dakle sve ono što snimi kamera ide na obradu i na kraju ?e do?i ovdje na Centralno ispisno mjesto u Zadru. Ovime smo otvorili novo poglavlje u radu policije i naš cilj jest stalno unaprje?ivati sustav, ali i primijeniti ga na sve policijske ovlasti, na kompletan policijski rad koji se ti?e prekršaja, ne samo što se prometne policije ti?e, ve? i javnog reda i mira te civilne zaštite.“

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com