CEA i Renault Grupa razvili su visokou?inkoviti ugra?eni punja? s funkcijom dvosmjernog punjenja

0
383

Što kada bi automobili postali temelj elektri?ne mreže? Upravo na toj pretpostavci po?iva na?elo povezivanja vozila i mreže, odnosno tehnologija dvosmjernog punjenja koja ?e uskoro omogu?iti Renaultovim vozilima da iskoriste dio elektri?ne energije pohranjene u svojim baterijama i tako optimiziraju rad elektri?ne mreže te osiguraju rješenje za prekide u isporuci obnovljive energije.
CEA, kao vode?a istraživa?ka organizacija, i Renault Grupa, kao pionir i stru?njak u podru?ju elektri?nih vozila, ve? sad sura?uju na razvoju novih generacija sustava za povezivanje vozila s mrežom, a koji bi se do kraja desetlje?a trebali na?i u primjeni. U tu su svrhu zajedno razvili novu arhitekturu elektroni?kog pretvara?a koji ?e se izravno ugra?ivati u punja?e vozila.

Nakon gotovo tri godine istraživanja i 11 zajedni?ki prijavljenih patenata, stvoren je još kompaktniji pretvara? ! Razvijen uz pomo? inovativnih materijala, taj bi pretvara? trebao smanjiti gubitke energije za 30 % te skratiti vrijeme punjenja baterije i u?initi je trajnijom. Štoviše, temeljit ?e se na dvosmjernom sustavu punjenja, što zna?i da ?e pohranjivati energiju iz elektri?ne mreže.

Inovativni materijali
Timovi odjela za istraživanje i razvoj organizacije CEA i Renault Grupe udružili su svoja znanja u podru?ju ugra?ene energetske elektronike, konkretno širokopojasnih poluvodi?kih materijala proizvedenih od galijeva nitrida (GaN) ili silicijeva karbida (SiC).

Rezultat je toga nova arhitektura temeljena na širokopojasnim poluvodi?kim materijalima koja smanjuje gubitke energije pri pretvorbi za ?ak 30 %. Kako bi se optimiziralo hla?enja sustava za pretvorbu energije, nova arhitektura za jednak postotak smanjuje i intenzitet grijanja.

Smanjenje kapaciteta punja?a
Osim toga, rad inženjera na optimizaciji aktivnih (poluvodi?i) i pasivnih (kondenzatori te induktivne komponente s navojem) komponenti rezultirao je smanjenjem kapaciteta punja?a te s njim povezanih troškova. Zahvaljuju?i feritnim materijalima koji se upotrebljavaju za visoke frekvencije i postupku injekcijskog prešanja, odnosno „Oblikovanja elektri?nim ubrizgavanjem”, pretvara? je postao još kompaktniji.

Bolje performanse
Nova arhitektura pretvara?a omogu?uje punjenje snagom do 22 kW u trofaznom na?inu rada te istovremeno skra?uje vrijeme punjenja baterija i osigurava njezinu trajnost. Jednako tako omogu?uje dvosmjerno punjenje, što zna?i da se energija pohranjena u bateriji može upotrijebiti za opskrbu elektri?ne mreže ili pojedinog ku?anstva, pod uvjetom da je ono opremljeno ure?ajem za mjerenje dvosmjernog protoka energije. Ovo je rješenje u skladu s normom elektromagnetske kompatibilnosti za mreže i vozila.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com