Evo kako na automobilu zamjeniti ulje u ko?nicama i odzra?iti sustav

0
15365

Ko?iono ulje, kao i ostale komponente ko?ionog sustava, ima svoj vijek trajanja. Prvenstveno radi sigurnosti, a onda performansi, vrlo je bitno da vam je ko?iono ulje potpuno funkcionalno. Ispravnost ko?ionog ulja vam provjeravaju na redovnom godišnjem tehni?kom pregledu, ali i svaki opremljeniji servis bi vam pomo?u sonde trebao mo?i provjeriti ispravnost ulja (vrelište, ?isto?u…).

POTREBAN ALAT
-odgovaraju?e ko?iono ulje (DOT3, DOT4, DOT5)
-vilasti klju? veli?ine 6
-plasti?na prozirna boca
-gumena cijev?ica unutarnjeg promjera 4-5 mm
-zaštitne (gumene) rukavice
-zaštitne nao?ale
-stupna dizalica / jack standovi / hidrauli?na auto dizalica

1. Tijekom ko?enja, sama ?eljust i cilindar se jako zagrijavaju, samim time i ko?iono ulje koje prolazi kroz cilindar. Ko?iono ulje ima svoje vrelište koje se u?estalim zagrijavanjem sve više smanjuje i ulje gubi svoju mogu?nost zadržavanja cilindra. Tako, dok vam je ulje u lošem stanju, na papu?ici možete osjetiti meko?u i kako vam ko?nice ne reagiraju dovoljno brzo kako bi trebale, niti imaju svoju predvi?enu snagu.

Danas su u uporabi ko?iona ulja specifikacija DOT 3, DOT 4 I DOT 5. Razlika im je u sastavu kako bi se postigla sve viša temperatura vrelišta. Razlikujemo suhu to?ku vrelišta i mokru to?ku vrelišta. Slijede?a tablica sadrži prethodne vrijednosti.

Suha to?ka vrelišta(°C) Mokra to?ka vrelišta(°C)
DOT 3 205 140
DOT 4 230 155
DOT 5 260 180

Neka od kvalitetnijih ko?ionih ulja na tržištu su: TRW, Tutela, Ferodo, Bosch, Comma, Fuchs, STP i ostali.

2. Ina?e, u ovlaštenim i ostalim servisima, postoje vakuum pumpe koje služe za kompletnu izmjenu ulja, no izmjena se može vrlo jednostavno izvršiti u udobnosti vaše garaže.

Ko?iono ulje je vrlo korozivna i otrovna teku?ina te je važno napomenuti, da morate biti vrlo oprezni kod baratanja ko?ionim uljem, prvenstveno da ne bi došlo u kontakt s o?ima odnosno ustima. Ukoliko do toga do?e bitno je brzo reagirati te isprati s vodom i odmah potražiti savjet lije?nika.

Tako?er je bitno da ko?iono ulje ne dospije na lak automobila jer bi moglo do?i do njegovog ošte?enja zbog korozivnih svojstava ulja.

3. Potrebno je automobil di?i na odre?enu visinu, po mogu?nosti istu kao za izmjenu ko?ionih diskova i plo?ica iz prethodnog ?lanka. Tako?er je potrebno skinuti kota? za ?eljust na kojoj se obavlja rad.

4. Zatim je potrebno unutar motornog prostora locirati spremnik ko?ionog ulja. Na njemu obi?no piše njena nemjena i nalazi se na glavnom ko?ionom cilindru.

Pomo?u obi?ne medicinske šprice ve?eg kapaciteta ili nekog sli?nog alata, potrebno je pokupiti svo staro ulje iz spremnika za ko?iono ulje.

Uzmite novo ko?iono ulje te nalite do otprilike razine koju ozna?uje oznaka MAX.

5. Potrebno je napraviti priru?ni alat.
Uzmite prozirnu(kako biste vidjeli boju ko?ione teku?ine koja ulazi) plasti?nu bocu, kapaciteta pola litre naviše. Na ?epu izbušite rupu i u nju zataknite gumenu cijev?icu proizvoljne duljine. Unutarnji promjer cjev?ice mora biti dovoljno velik kako bi se ona mogla nataknuti na vijak za odzra?ivanje na ?eljusti. Stoga je potrebno da unutarnji promjer bude oko 4-5 milimetara.

6. Priru?ni alat, odnosno bocu koju ste napravili, spojite na vijak za odzra?ivanje na ?eljusti. Zatim pomo?u vilastog klju?a veli?ine 6 otpustite spomenuti vijak.

Sada je potrebno “pumpati” papu?icu ko?nice. Pumpajte sve dok u bocu kroz vijak za odzra?ivanje ulazi teku?ina tamne boje (skoro pa crne, takve je boje staro ko?iono ulje). Kada krene prozirna, gotovo bezbojna teku?ina, zna?i da ste  gotovi za proizvoljnu ?eljust te da u njoj i cijevi koja do nje dovodi više nema starog ulja.

Zategnite vijak za odzra?ivanje na ?eljusti te uklonite bocu.

7. Sada je potrebno ponovo uliti novo ko?iono ulje u spremnik za ko?iono ulje do oznake MAX jer je odre?ena koli?ina otišla u sistem odnosto ?eljust na kojoj ste radili.

Isti postupak je potrebno ponoviti na ostala tri kota?a.

8. Nakon izmjene i odzra?ivanja, bitno je da staro ulje, koje ste sakupili u priru?noj boci i koje ste ranije sakupili u glavnom spremniku za ko?iono ulje, ne bacate u sme?e odnosno kanalizacijske otvore nego odnesete u obližnji servis za automobile te ?e oni zbrinuti staro ulje na odgovaraju? i siguran na?in.

Tako?er je bitno napomenuti, da mnogi automobili proizvedeni u zadnjih 20-ak godina, imaju hidrauli?ki upravljano kva?ilo. Obi?no je ono upravljano sa dva cilindra, jedan unutar kabine na papu?ici kva?ila, drugi u motornom prostoru na mjenja?koj kutiji. Pošto ti cilindri koriste ko?iono ulje iz istog spremnika kao i ko?nice, potrebno ih je odzra?iti, odnosno po?isti od starog ulja na isti na?in kao i ko?ione ?eljusti.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com