Po?inje škola – oprez u prometu!

0
244

U prve razrede osnovnih škola na podru?ju Hrvatske upisano je oko 40.000 prvaši?a, a što zna?i i toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu. Zato ?e policija u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa poduzimat razne aktivnosti, a sve kako bi djeca u prometu bila sigurnija.

Ovogodišnje stanje sigurnosti u prometu karakterizira pove?anje broja svih pokazatelja, za što je zaslužan guš?i promet, povratak stranih turista i aktualna poboljšana epidemiološka situacija. Podsjetimo da je 2020. godina bila COVID-19 godina zna?ajno manjeg kretanja i ljudi i vozila te smanjenja prometa op?enito.

Stradavanje djece

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ve? niz godina poduzima brojne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti, a sve kako bi zaštitili djecu u prometu. Njihovo poznavanje prometnih propisa ima veliku ulogu u pove?anju sigurnosti cestovnog prometa, kao i podizanju prometne kulture op?enito.

Najpoznatija od svih aktivnosti je akcija „Poštujte naše znakove“. Da je ova akcija pokazala svoju punu opravdanost, govori podatak da se broj smrtno stradale i ozlije?ene djece na hrvatskim prometnicama od 1995. godine do sada znatno smanjio.

Bez obzira na pozitivne pomake, unatrag deset godina, na hrvatskim prometnim površinama smrtno je stradalo 69 djece, a ozlije?eno je njih 9481. Smanjenje broja najtežih stradavanja, sigurno je za istaknuti, pogotovo kada je rije? o djeci, ali zabrinjava nešto drugo. Naime, struktura smrtno stradale djece prema svojstvu u kojem su sudjelovala u nesre?ama, bitno se promijenila. Prije petnaestak godina djeca su najviše stradavala kao pješaci, a danas najviše stradavaju kao putnici u vozilima.

Najgore je da su djeca putnici naj?eš?e u vozilima svojih roditelja ili najbližih osoba, s kojima bi trebala biti i najsigurnija, ali stvarnost je druga?ija.

Roditelji djecu nepropisno prevoze na prednjim sjedalima, sjede na stražnjim sjedalima nevezana ili se nalaze u neadekvatnim sjedalicama koja ne zadovoljavaju najosnovnije uvjete sigurnosti. To je problem na koji ?e se, izme?u ostalog, i dalje usmjeravati preventivno i represivno djelovanje policije.

Tijekom prošle godine na cestama je smrtno stradalo troje djece, dok je ove godine u istom razdoblju, u uvjetima pove?anog i guš?eg prometa, smrtno stradalo šestero djece.

Djeca su naj?eš?e stradavala kao putnici u vozilima, što što nažalost govori potvr?uje ranije navedeni zabrinjavaju?i trend sve ve?eg broja djece svih uzrasta koja se u vozilima prevoze na neadekvatan na?in, unato? današnjem velikom napretku pasivne sigurnosti u automobilima.

Po?inje škola

Zbog svega toga, po?etkom i ove školske godine 2021./2022., u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na podru?ju Hrvatske upisano oko 40.000 prvaši?a, dakle novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa i temeljem godišnjih planova rada, policija ?e poduzeti sljede?e aktivnosti:

Aktivnosti policije prije po?etka školske godine

Policijski službenici su, zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave nadležnim za promet te poduze?ima nadležnim za održavanje prometnica, pregledali prometnice i prometnu signalizaciju u blizini škola te su zahtijevali otklanjanje uo?enih nedostataka.

Aktivnosti policije za vrijeme provo?enja akcije
-tijekom jesenskih mjeseci policijski službenici održati ?e dvadesetominutna predavanja i razgovor u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznavati djecu s temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu,
-tijekom održavanja predavanja ili naknadno, policijski službenici ?e podijeliti prigodni promidžbeni materijal u?enicima,
-policijski službenici ?e biti nazo?ni prvom roditeljskom sastanku u?enika prvih razreda, kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu,
-tijekom rujna, svakoga dana, posebice u vrijeme po?etka i završetka nastave, policijski službenici ?e poja?ano nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Temeljna zada?a policijskih službenika koji ?e nadzirati i upravljati prometom, jest omogu?iti djeci siguran prijelaz preko kolnika. Tako?er ?e poduzimati sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim voza?ima, odnosno prema voza?ima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješa?kom prijelazu. Jednako tako, policijski službenici ?e sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škola
-tijekom rujna policajci ?e poja?ano mjeriti brzinu na prometnicama u zonama škola i kažnjavati voza?e koji ne poštuju ograni?enja brzine,
tako?er, u vrijeme trajanja akcije u zonama škola raditi ?e i pripadnici prometne jedinice mladeži. Njihova zada?a je da u vrijeme dolaska i odlaska djece upravljaju prometom pješaka na jednom pješa?kom prijelazu u blizini škole. U ostalom vremenu, upozoravat ?e voza?e koji nepropisno parkiraju vozila,
-u školama u kojima su oformljene, na obilježenim pješa?kim prijelazima raditi ?e i pripadnici školskih prometnih jedinica,
-policija ?e samostalno, ali i u suradnji s Inspekcijom cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nadzirati autobuse kojima se organizirano prevoze djeca.
Policijske aktivnosti i na?in provo?enja bit ?e uskla?en s aktualnim epidemiološkim situacijama kako na nacionalnoj, tako i na lokalnim razinama. Isto tako, posjete školama ?e biti realizirane isklju?ivo u izravnom dogovoru s ravnateljima.

Zašto su djeca ugrožena kategorija sudionika u prometu?
nižeg su rasta, a što im onemogu?uje dobru preglednost prometne situacije,
vidno polje im je ograni?eno,
zbog nižeg rasta teže su uo?ljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito voza?ima,
smanjena im je sposobnost to?ne procjene brzine kojom se kre?u vozila, kao i njegove udaljenosti
nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu,
?esto reagiraju nenadano i impulzivno zato što su zaigrani,
nemaju još u potpunosti razvijen osje?aj za procjenu opasnosti.

Savjeti roditeljima
djecu u vozilima prevozite isklju?ivo na propisan na?in,
nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne ?inite prometne prekršaje,
porazgovarajte s djecom o prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti koje im prijete,
ukažite im na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu,
vježbajte sigurno prelaženje kolnika,
objasnite im svrhu pješa?kog prijelaza i semafora, kao i razloge zbog kojih ih treba koristiti te ulogu prometnog policajca,
ako je Vaše dijete prvaši?, posebnu pozornost posvetite putu u školu, ali putu iz škole,
odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkra?i) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu,
ukažite djetetu na sva opasna mjesta na tom putu,
ispravite dijete u situaciji kada pogriješi, ali i nagradite ako usvoji i primjeni odre?ena prometna pravila,
vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu,
ne parkirajte nepropisno u zoni škole,
neka djeca u vozilo ulaze i iz vozila izlaze na nogostup, a ne na kolnik,
u situacijama kada do?ekujete dijete pred školom ili ku?om, ne ?inite to na suprotnoj strani ulice,
ako se Vaše dijete kre?e u prometu no?u ili u uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da bude vidljiv, da na sebi ima odje?u i obu?u što svjetlijih boja, odnosno kupite mu odje?u, obu?u i školsku torbu s ugra?enim reflektiraju?im tvarima.

Savjeti voza?ima
podsje?amo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograni?ena na 40 km/h,
ne parkirajte nepropisno u zonama škola,
pove?ajte pozornost u blizini škola,
vodite ra?una da djeca ne znaju ili nedovoljno znaju prometne propise,
poštujte znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica,
zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.

Savjeti djeci
za kretanje koristite samo nogostup,
cestu prelazite samo preko obilježenog pješa?kog prijelaza – „zebre“,
na mjestima gdje je semafor preko ceste prelazite samo na znak zelenog svjetla na semaforu,
obvezno provjerite ima li nailaze?ih vozila i tek tada stupite na kolnik,
ako vozila neprekidno prolaze, sa?ekajte da se neko od njih zaustavi i voza? vam rukom pokaže da možete sigurno prije?i cestu.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com