Stižu zimski uvjeti na cesti, a ovo su najvažniji savjeti za sigurnu vožnju

0
674

Nakon razdoblja neuobi?ajeno toplog i suhog vremena za ovo doba godine, najavljene su promjena vremenskih prilika pa se tako u predstoje?em razdoblju o?ekuju kiša, vjetar, magla, a u gorskim predjelima i snijeg.

Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se voza?ima preporu?uje dodatni oprez kod upravljanja vozilom jer se tada pove?ava i opasnost od prometnih nesre?a.

Kako bi ostvarili povoljnije uvjete odvijanja prometa, sve voza?e i sudionike u prometu upozoravamo na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.).

VOZITE S KRATKIM SVJETLIMA
Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju zimskog ra?unanja vremena, odnosno od 28. listopada 2018. godine. Naime, sukladno odredbi ?lanka 2. Uredbe o ljetnom ra?unanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini („NN“, broj 9/2018.), ljetno ra?unanje vremena u 2018. godini završilo je 28. listopada 2018. godine.

Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.
Nov?anom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj voza? ako postupi suprotno navedenim odredbama.

ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA
Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priklju?nim vozilom. Voza? motornog vozila dužan je, prije uklju?ivanja u promet, o?istiti zale?ena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.

Kako je temeljem ?lanka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo Odluku o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj („NN“ br. 145/13), obaveza korištenja zimske opreme prema navedenoj Odluci, propisana je u razdoblju od 15. studenoga teku?e godine do 15. travnja idu?e godine. Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.

Nov?anom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit ?e se pravna ili fizi?ka osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priklju?nim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit ?e se nov?anom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave. Nov?anom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj voza? ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga ?lanka.

ZIMSKA OPREMA
Pravilnikom o tehni?kim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16. i 24/17.) propisano je sljede?e:
Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N ?ija najve?a dopuštena masa nije ve?a od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimski pneumatici (M+S) na svim kota?ima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kota?e.

Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kota?e, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kota?e moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kota?ima. Na vozila se ne smiju postavljati pneumatici s ?avlima.

Pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvo?a?, moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili ve?a od najve?e brzine kojom se vozilo može kretati, ili najve?e brzine koju dozvoljava ograni?iva? brzine ugra?en na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirani da izdrže najve?e dopušteno osovinsko optere?enje vozila.
Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd) i marki/tipu.

BEZ ZIMSKE OPREME ISKLJU?ENJE I NOV?ANA KAZNA
Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kre?e cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kre?e bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit ?e voza?u da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.
Ako voza? ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isklju?it ?e vozilo iz prometa. Isklju?enje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isklju?eno.

Voza? je dužan isklju?eno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem ne?e ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati voza? je dužan ukloniti isklju?eno vozilo sa ugibališta i sli?nih mjesta.

Nov?anom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna ili fizi?ka osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isklju?eno iz prometa.
Nov?anom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit ?e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isklju?eno iz prometa.
Policijski službenik koji je isklju?io vozilo iz prometa voza?u ?e privremeno oduzeti registarske plo?ice.

Nov?anom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isklju?eno iz prometa), kaznit ?e se za prekršaj voza? motornog vozila, uz odre?ivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.

SAVJETI VOZA?IMA I DRUGIM SUDIONICIMA U PROMETU
Na put uvijek kre?ite odmorni, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena.
Na auto-karti se upoznajte s dionicom kojom želite putovati, ali i s alternativnim pravcima.
Prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene ve?e snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva (npr. vlak).
Za odlazak na posao i druge obaveze u gradu, za vrijeme ve?ih snježnih padavina, koristite vozila javnog gradskog prijevoza.
Bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek držite u vozilu.
Prije polaska na put obavezno vozilo o?istite od naslaga snijega i leda na svim staklima (ne?ista i zale?ena stakla pove?avaju “mrtve kutove”), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja voza?ka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisa?a.

Prilikom polaska na duži put, gorivom potpuno napunite rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokaziva?u goriva pokazuje razinu ispod pola, dopunite rezervoar te izbjegavajte vožnje na rezervi.
Prilikom opremanja vozila zimskim pneumaticima (oznaka M + S), naglašavamo zakonsku obavezu korištenja takvih pneumatika na svim kota?ima vozila, a ne samo na pogonskim. Zimski pneumatici samo na pogonskim kota?ima i prednjim pogonom omogu?uju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan.

Koristite pneumatike koje propisuje, odnosno preporu?a, proizvo?a? vozila.
Vodite ra?una da se lanci za snijeg proizvode prema veli?inama (dimenzijama) pneumatika. Predlažemo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo.
Brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti.
Poštujte ograni?enje brzine (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom).
Pri vožnji u kolonama pove?ajte razmak izme?u vašeg i vozila ispred vas imaju?i na umu duži zaustavni put.
Izbjegavajte nagla ko?enja, nagla okretanja kota?a upravlja?a te pretjecanja.
Pri temperaturama ispod nula stupnjeva na odre?enim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji.
Ukoliko ipak do?e do prometne nesre?e, mjesto doga?aja odmah osigurajte na na?in kako bi otklonili nove opasnosti, te žurno obavijestite policiju.

Kada se kao pješak kre?ete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a no?u i danju u slu?ajevima smanjene vidljivosti, budite ozna?eni nekim izvorom svjetlosti ili reflektiraju?om materijom, odnosno koristite svjetliju odje?u.

Koristite bicikle s ispravnom signalizacijom ure?ajima i opremom jer je vrlo bitno da vas ostali voza?i na vrijeme uo?e. No?u i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, prilikom vožnje biciklom koristite reflektiraju?i prsluk ili reflektiraju?u biciklisti?ku odje?u.
Voza?i traktora i radnih strojeva provjerite tehni?ku ispravnost vašeg vozila, kao i ispravnost svjetla i ostale signalizacije priklju?nih vozila.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com