Kada je vrijeme za zamjenu alternatora?

0
8528

Alternator je generator izmjeni?ne struje. Primjera radi, i dinamo je tako?er generator struje, ali istosmjerne. Ve?ina današnjih automobila koristi upravo alternator za opskrbu sustava strujom. Primjerice, kada ne bi bilo alternatora, struja iz akumulatora potrošila bi se veoma brzo i više je ne bi bilo. Dakle, alternator preko remena na motoru stalno ‘fila’ akumulator novom strujom i tako omogu?uje da cijeli sustav funkcionira.

Alternator na sebi ima namote i rotor s elektromagnetima pa se zapravo i pomo?u magnetnog polja stvara napon, ali on je izmjeni?ni. No, akumulatoru je potreban istosmjerni napon tako da uz alternator postoje i diode ili drugi usmjeriva?i koji ga pretvaraju u istosmjerni. Prije su postojali veliki usmjeriva?i koje je bio problem ‘uglaviti’ u vozilo, tako da su alternatori pronašli svoj put u serijsku proizvodnju za automobile upravo zahvaljuju?i izumu tranzistora i silicijevih dioda koji su veoma maleni i prakti?ni te su odli?no zamijenili prijašnje velike usmjeriva?e. Zahvaljuju?i tranzistorima, regulatori napona danas su toliko maleni da se mogu smjestiti u sam alternator.

Bitno je da napon na alternatoru uvijek bude jednak, jer da je razli?it lako bi došlo do kvarova. Iz tog razloga mora postojati regulacijski prekida? kojem je glavna uloga ograni?avanje napona i ublažavanje predavanja struje.

Kao što po svemu navedenom možemo zaklju?iti, alternator je veoma važan dio za cijeli sistem automobila jer ako nema struje, nema ni sigurne i udobne vožnje. Najlakši na?in da detektiramo probleme s ovim dijelom je da uo?imo crvenu lampicu koja se upalila na kontrolnoj plo?i. Ako se lampica upalila, a vi se još vozite, dobro je jer još imate nešto vremena sti?i kod automehani?ara da ukloni kvar prije nego on postane kroni?an i eventualno koban po vaše vozilo.

U cijeloj toj pri?i o alternatoru veoma je važan dio i remen. To?nije, ako imate dizel te imate jedan remen za pogon, a drugi za vodenu pumpu, tada ?ete se mo?i nastaviti voziti još neko vrijeme. No, ako imate vozilo u kojem ima jedan remen preko kojeg se pokre?e i vodena pumpa, tada biste si na le?a mogli natovariti i pregrijavanje motora te izbacivanje vode iz sistema, ?ime ?e problem postati još ve?i i opsežniji te naravno skuplji. Pucanje remena zapravo je naj?eš?i problem kod alternatora.

Uz pucanje remena, lampica ?e se upaliti i ako vam je riknuo regler. Regler je sklop koji bez obzira na broj okretaja remena za zadatak ima održati napon u akumulatoru od oko 12 do 14 V. Dakle, ako regler ne radi, onda se stvara preveliki napon na akumulatoru koji u kona?nici zbog toga može pregorjeti. Tako?er, ako regler ne radi dobro, napon može biti i prenizak pa automobil ne?e mo?i voziti. Zanimljivo je da se kvar na regleru može doslovno nanjušiti jer se u kabini vozila osjeti miris kiseline budu?i se iz akumulatora po?inje izbacivati kiselina zbog prejakog punjenja.

Greška može biti i u diodama u sistemu. Obi?no kada je regler u kvaru tada lampica za alternator sjaji intenzivno crvenim sjajem, a kada se radi o greškama u diodama, crvena je blažeg intenziteta, kao da lampica svijetli na pola.

Je li nam alternator dobar ili ne možemo sami provjeriti voltmetrom. Ovaj ure?aj spojimo na akumulator. Dok je automobil ugašen, vrijednost treba biti oko 12 V. Kada upalimo motor, vrijednost bi trebala biti od 13 do 14 V i to je znak da alternator dobro obavlja svoj posao.

Dakle, alternator je jedan od vitalnih dijelova na automobilu i ne ostavlja nam mnogo vremena za razmišljanje, i najmanja sumnja treba nas odmah uputiti automehani?aru.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com