Štedite na svemu osim na održavanju svog vozila

0
704

Zanemariti održavanje je potencijalno vrlo opasno, pogotovo ako se ne prate najvažniji sklopovi poput ko?nica, amortizera ili guma.

Zadovoljavaju?i rezultati postižu se ublažavanjem pada radne sposobnosti automobila uobi?ajenim servisiranjem. Ono je nužno kako bi se produljio životni vijek automobila, no problem je što su i ti troškovi zna?ajni te smo na njih vrlo osjetljivi. I tu dolazimo do paradoksa. Što je automobil stariji, a vjerojatnost pojave kvara ve?a, kao da manje želimo ulagati u njegovo održavanje. Skloniji smo preko?iti redoviti servis, kupovati jeftinije, nerijetko nekvalitetnije rezervne dijelove, oglušiti se na o?ite znakove dotrajalosti itd. Ispada da najbolje održavamo novi automobil. To je o?ito posljedica zna?ajnoga gubitka vrijednosti automobila u poodmakloj dobi, zbog ?ega svaki trošak popravka predstavlja zna?ajan udio u ukupnoj vrijednosti automobila i nastoji ga se izbje?i ili barem smanjiti. Razumljivo s ekonomskog gledišta, no umanjuje sigurnost vožnje, posebno ako se zanemare najvažniji dijelovi automobila.

Vitalni dijelovi ovjesa, upravlja? i ko?nice

Postavlja se pitanje koji su to dijelovi i na ?emu ne bismo trebali štedjeti? Nikako ne na dijelovima i sklopovima koji omogu?uju zadržavanje automobila na kolniku i ko?enje. Dakle, onih zbog ?ijeg bi otkazivanja bili izravno ugroženi životi nas i ostalih sudionika u prometu. U tom smislu, nije isto kupiti jeftini ispušni lonac ili ko?ne plo?ice. Tako?er, manje je opasno voziti nekoliko tisu?a kilometara sa starim uljem u motoru nego s dotrajalom ko?nom teku?inom. Gume, amortizeri, ko?ni i upravlja?ki sustav moraju fukcionirati ispravno. Zamjena ljetnih guma zimskima ili obratno nužan je preduvjet sigurnosti vožnje, no ne i dovoljan. Gume moraju imati odgovaraju?u dubinu profila, podjednaku istrošenost na svim kota?ima i ne bi smjele biti starije od osam godina, bez obzira na stanje profila. Vjerojatnost pojave kvara na gumi pove?ava se proprocionalno s duljinom eksploatacije. To se ?ini logi?nim, no ne vrijedi za sve dijelove. Uzmimo na primjer amortizere. Ovi prigušni elementi umiruju oscilacije opruge i ne odrade li dobro zadatak, kota? nastavlja nekontrolirano titrati, periodi?ki pove?avaju?i i smanjuju?i pritisak na podlogu. Svako smanjivanje pritiska zna?i i smanjivanje trenja, što može dovesti do proklizavanja.

Redovite kontrole amortizera

Za razliku od guma, kod amortizera je vjerojatnost pojava kvara daleko manje ovisna o duljini eksploatacije. Konkretno, to što jedan amortizer radi dulje od drugog, ne zna?i da ima i ve?u vjerojatnost pojave kvara. Zbog toga je teže predvidjeti njihovo otkazivanje i potrebno ih je, bez obzira na godine, redovito kontrolirati. Tako?er, važno je amortizere mijenjati u paru. Njihove funkcije su me?usobno zavisne, što zna?i da uporaba dotrajalog amortizera ubrzava propadanje ispravnog. Zato proizvo?a?i ne daju jamstvo za pojedina?ni amortizer nego najmanje za par. Važnost održavanja ko?nog sustava nije potrebno naglašavati. Potpuno otkazivanje je rijetko uzrok prometne nesre?e, no uzrokom mogu biti razli?ite nepravilnosti u radu kao što su nejednako ko?enje lijevih i desnih kota?a, potrošenost plo?ica, diskova, ko?na teku?ina s preniskim vrelištem, napuknuta crijeva itd. Posebno treba naglasiti ko?nu teku?inu koja predstavlja mali izdatak, a dotrajala zbog sadržaja vlage gubi svojstva i ?ini ko?ni sustav vrlo osjetljivim na pregrijavanje. Obratite pozornost i na vibracije pri ko?enju koje nisu posljedica rada ABS sustava. Vjerojatno je rije? o ko?nim diskovima koje je mogu?e, do odre?enog stupnja potrošenosti, strojnom obradom dovesti u ispravno stanje. Nemojte štedjeti ni na ko?nim plo?icama, posebno ako ?esto vozite autocestom gdje su brzine ve?e, a ko?enja intenzivnija. Umjesto u kozmeti?ko dotjerivanje automobila radije uložite u kvalitetnije ko?ne plo?ice. Uštedjeti se može upravo redovitim servisiranjem i pravodobnim reagiranjem na signale koje nam šalje automobil. Posjedujete li dulje isti automobil, vjerojatno ste se naviknuli na njegove karakteristi?ne zvukove. Obratite pozornost na svaki novi zvuk koji se pojavi. Pokušajte utvrditi pod kojim se uvjetima javlja. Otkud dolazi i poja?ava li se vremenom? Ako ništa drugo, znat ?ete preciznije opisati mehani?aru o ?emu je rije? i možda sprije?iti nepotrebne obimnije popravke.

Pratite signalne lampice

Noviji automobili s elektroni?ki vo?enim sustavima upozorit ?e vas na kvar klju?nih sklopova kao što su ko?nice, podmazivanje, hla?enje motora ili gubitak tlaka u gumama. Stoga obratite pozornost na signalne lampice na instrumentnoj plo?i. Zna?enje svake od njih je detaljno i jednostavno objašnjeno u uputama za uporabu automobila i dobro ih je prou?iti kako biste izbjegli nepotrebnu paniku. Neke se kontrolne lampice gase odmah nakon okretanja klju?a u kontakt bravi ili pokretanju motora, neke nekoliko sekundi poslije i ve?ina, izuzev plavih i zelenih, ne bi smjela svijetliti tijekom normalne vožnje. Da stvar bude jednostavnija, proizvo?a?i intuitivnim bojama naglašavaju važnost pojedinog kontrolnog svjetla. Crveno svjetlo rezervirano je za naglašavanje opasnosti ili vrlo važnih napomena. Simboli tlaka ulja u motoru, punja?a akumulatora, ko?nica, termometra, zra?nog jastuka, sigurnosnog pojasa, ABS sustava itd. koji se ne gase ili trepere tijekom vožnje znak su da je potrebno što prije zaustaviti automobil i otkloniti uzrok. Žuto svjetlo simbol je upozorenja, napomene ili odre?ene pogreške na nekom od sustava vozila. Žuto svijetle kontrolne lampice centralnog zaklju?avanja, sustava protiv proklizavanja vozila, razine ulja u motoru, razine goriva, sustava na naknadnu obradu ispušnih plinova, predgrijavanja motora itd. Ne zna?e neposrednu opasnost, no ne smiju se zanemariti.

Bitno je naglasiti da do promjena u mehani?kim svojstvima dijelova, a onda i kvarova ne dolazi samo zbog trošenja u eksploataciji. Nastaju i kao posljedica starenja, korozijskih procesa, zamora materijala itd. te je stoga, kako vrijeme odmi?e, automobil u cjelini sve podložniji kvarovima bez obzira na intenzitet korištenja. Tome je potrebno prilagoditi raspored i obim postupaka održavanja. Na starijem automobilu ne isplati se štedjeti, upravo suprotno.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com